Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Stanovisko MMR ČR k problémům cestovní ...

Stanovisko MMR ČR k problémům cestovní kanceláře BG Travel.

17.08.2012: MMR ČR v souladu se svými pravomocemi podalo trestní oznámení na majitelku BG Travel ve věci spáchání několika trestných činů a současně podalo i podnět České národní bance k provedení kontroly u pojišťovny Generali. Zároveň MMR ČR připravuje právní kroky proti pojišťovně Generali.
V případě, že je cestovní kancelář řádně pojištěna, tzn. že má uzavřenou účinnou pojistnou smlouvu, je povinností pojišťovny, aby postupovala dle ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 159/1999 Sb. Ten jasně říká: „Pojišťovna není oprávněna odmítnout pojistné plnění nebo snížit jeho výši v případě, dozví-li se po pojistné události, že cestovní kancelář vědomě poskytla nepravdivé nebo neúplné podklady, které byly pro uzavření pojištění podstatné. Pojišťovna je však v tomto případě oprávněna domáhat se náhrady škody na cestovní kanceláři.“

Je plně v kompetenci pojišťovny a cestovní kanceláře, aby jak výše pojistného plnění, tak termín zaplacení pojištění byly sjednány tak, aby nedošlo k ohrožení práv klienta. Zákon jednoznačně v souladu se Směrnicí Rady 90/314/EHS, o souborných službách pro cesty, pobyty a zájezdy, stanoví, že klient cestovní kanceláře nesmí být v případě jejího úpadku krácen ve svých právech a musí mu být vráceny všechny jím vložené prostředky. Dále z ustanovení § 6 odst. 3 vyplývá, že pojišťovna je povinna sjednat pojistnou smlouvu tak, aby „se pojištění vztahovalo na veškeré zájezdy prodané v době platnosti pojistné smlouvy“.

Dle § 8 odst. 7 zákona jsou pojišťovna i cestovní kancelář povinny informovat Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o všech skutečnostech, zejména o závažných nedostatcích hospodaření CK, což v tomto případě Generali ani BG Travel neučinily.

Ministerstvo doporučuje klientům CK BG Travel, aby se v případě, že jejich nároky na náhradu zaplacené částky za zájezd nebyly plně uspokojeny, obrátili se svými nároky vůči pojišťovně nebo vůči podnikatelce na soud, a to dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

MMR ČR jakožto ústřední správní orgán však není oprávněno k zastupování klientů cestovních kanceláří v jejich soukromoprávním sporu a nemůže konat nad rámec svých zákonných oprávnění. Nabízíme však odborné konzultace.

Ministerstvo již od poloviny roku 2011 pracuje na novele zákona č. 159/1999 Sb. Cílem novely je mimo jiné zajistit posílení práv spotřebitele.

Dle současné právní úpravy, tj. dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR orgánem, který posuzuje náležitosti žádosti o vydání koncesní listiny. V případě splnění zákonem stanovených náležitostí vydá ministerstvo kladné stanovisko a postoupí žádost příslušnému živnostenskému úřadu.

Na základě kladného stanoviska ministerstva vydá živnostenský úřad žadateli koncesní listinu. Podnikatel může zahájit svou podnikatelskou činnost až v okamžiku, kdy je mu doručena koncesní listina a kdy má účinnou pojistnou smlouvu, to znamená, že zaplatil pojišťovně pojištění proti úpadku CK.