Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Od 1. července byl zahájen ostrý provoz ...

Od 1. července byl zahájen ostrý provoz nového systému elektronických tržišť.

02.07.2012: Ústřední orgány státní správy a jejich podřízené organizace mají od 01. 07. 2012 povinnost zadávat veřejné zakázky na vybrané komodity (dodávky, služby a stavební práce) prostřednictvím e-tržiště. Pro nákup jiných komodit mají orgány státní správy a ostatní zadavatelé možnost využívat elektronické tržiště dobrovolně. Cílem je zvýšit efektivitu a úspory v zadávání veřejných zakázek malého rozsahu rozšířením možností využití elektronického zadávání. Elektronická tržiště podporují transparentnost zadávání veřejných zakázek, zrychlují komunikaci v rámci životního cyklu veřejné zakázky, vedou ke snížení ceny nakupovaných komodit, snížení transakčních nákladů a zvýšení konkurenčního prostředí mezi dodavateli za současného udržení standardů spolehlivosti a kvality dodávek.
Nový systém elektronických tržišť řeší zejména upřesnění zadávacích postupů a regulace, způsob hrazení poplatků za úkony realizované prostřednictvím elektronického tržiště veřejné správy, podstatné rozšíření povinných komodit a zvýšení objemu veřejných zakázek malého rozsahu realizovaných prostřednictvím elektronického tržiště. Nový systém rovněž napomáhá zavedení ucelenější evidence veřejných zakázek za účelem analytických a statistických vyhodnocení (v podobě např. výdajové analýzy) a zlepšuje přístup malých a středních podniků k veřejným zakázkám. Vše je přitom v souladu s platnou legislativou v oblasti zadávání veřejných zakázek. Systém tak eliminuje procesní chyby zadavatelů a dodavatelů v procesu zadávání.

MMR vynaložilo veškeré úsilí na přípravu nového systému e-tržišť a vzhledem k legislativním změnám iniciovalo posunutí termínu spuštění elektronických tržišť. Všichni provozovatelé opakovaně deklarovali schopnost a připravenost spustit e-tržiště v termínu. Nicméně i přes posunutí termínu a deklarace provozovatelů je možné, že někteří z nich nebudou schopni k tomuto datu spustit svá elektronická tržiště. V případě, že některý z provozovatelů nespustí e-tržiště k 01. 07. 2012, bude MMR požadovat finanční sankce v souladu s uzavřenou koncesní smlouvou. Pokud se týká zadavatelů, tak jejich potřeba využít služeb e-tržiště může vzniknout i později než 01. 07. 2012 a zadavatel tak má možnost registrovat se až dle své aktuální potřeby. Pozdější termín registrace neznamená, že zadavatel neplní povinnosti vyplývající z usnesení vlády ČR. Zadavatelé mají kdykoliv možnost podat žádost o registraci v e-tržišti, která bude vyřízena do dvou pracovních dnů. Po úspěšné registraci mají možnost zadávat veřejné zakázky prostřednictvím e-tržiště.

Registrace je zdarma jak pro zadavatele, tak pro dodavatele. Poplatky za poskytování základních služeb, které umožní celý proces zadání VZ, hradí správce e-tržišť (tj. MMR). Poplatky za aditivní služby, definovány v Provozním řádu každého e-tržiště, jsou hrazeny zadavateli a dodavateli. Konkurence mezi jednotlivými provozovateli e-tržišť je dána především kvalitou poskytování nabízených jak základních, tak aditivních služeb a obchodním modelem jako takovým. Správce e-tržišť doporučuje registraci u jednoho e-tržiště a to z důvodu zachování co nejvyšší transparentnosti při zadávání veřejných zakázek a ucelenější evidence veřejných zakázek za účelem analytických a statistických vyhodnocení.


Pro doplnění:
Pro registraci z důvodu jednoznačné identifikace je nutné vlastnit zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo elektronickou značku založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu. Jako přílohu žádosti o registraci je žadatel o registraci povinen předložit výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. V případě, že žadatel nebyl zřízen zákonem, ani není veden v obchodním rejstříku či jiné obdobné evidenci, je povinen předložit zřizovací (zakladatelský) dokument. Z předložených dokumentů musí být zřejmé, kdo je oprávněn jednat jménem žadatele. Jako přílohu žádosti o registraci přiloží žadatel také doklad jednající osoby o oprávnění jednat jménem či za žadatele.

Elektronická tržiště jsou intuitivní a každý se základy počítačové gramotnosti zvládne práci s tímto nástrojem. Nicméně, uživatelé mají možnost přihlásit se na školení. Ministerstvo pro místní rozvoj zahájilo projekt Vzdělávání uživatelů e-tržišť jako součást Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), který od ledna 2012 zabezpečuje jednotlivé vzdělávací kurzy pro uživatele nového systému e-tržišť. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/62.00006). Kromě možností přihlášení se na školení pořádané MMR ČR mají uživatelé možnost účastnit se školení pořádaných provozovateli e-tržišť, kteří mají povinnost pravidelně školit uživatele. Uživatelé za tato školení neplatí.

Další informace jsou k dispozici na portálu o veřejných zakázkách a koncesích:

http://www.portal-vz.cz    

http://www.portal-vz.cz/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy    

Regulaci e-tržišť upravuje Usnesení vlády (UV) ČR č. 343/2012, UV ČR 451/2011 a UV ČR 222/2012