Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Návrh působnosti nového Úřadu pro ...

Návrh působnosti nového Úřadu pro veřejné investování

15.08.2012: MMR ČR navrhuje nový úřad s kompetencí, kterou v současné době z části vykonává MMR ČR (legislativa, elektronizace, metodika, oponentury k významným VZ), ale navíc s novými možnostmi kontrolovat vše, co předchází vypsání zadávacího řízení a následuje po jeho ukončení. Cílem je zavést kontrolu systému zadávání u jednotlivých zadavatelů, nikoli jen jednotlivých konkrétních akcí, pokud možno před tím, než za to stát zaplatí, včetně kontroly nové ex post uveřejňovací povinnosti (konečná cena, zveřejnění smluv, subdodavatelé, použití elektronických nástrojů atd).
Veřejné investice tvoří, co do objemu finančních prostředků, jednu z nejvýznamnějších částí výdajové strany státního rozpočtu a současně klíčový nástroj pro realizaci vládních výdajů, jejichž význam v době celosvětové ekonomické recese, kdy je potřeba podpořit/rozhýbat domácí ekonomiku, roste.

Smyslem návrhu vzniku nového úřadu je sjednotit dílčí úpravy investičního procesu do funkčního celku, tedy převzít některé dílčí pravomoci stávajících úřadů a doplnit je o ty chybějící. Nový úřad by měl doplnit stávající strukturu úřadů, které tvoří a vykonávají regulaci investičního procesu, jeho agenda by byla převzatá a doplněna o další novou agendu. Koncentrací agendy investiční politiky do jednoho specializovaného místa by došlo ke zlepšení kvality přípravy jednotlivých projektů a byla by současně zajištěna smysluplnost pořizování jednotlivých investic v čase.

Dotčenými subjekty by byly všechny subjekty, které zadávají veřejné zakázky, např. veřejní, sektoroví, dotovaní zadavatelé, kteří by přicházeli do téměř každodenního kontaktu s nově zřizovaným úřadem, který by jim byl schopen poskytnout komplexní servis v oblasti celého procesu zadávání veřejných zakázek.

Vytvoření ústředního orgánu státní správy, který má ve své kompetenci koordinaci investiční politiky v celé České republice, je pouze logickou evoluční cestou, kterou již nastoupily i další členské státy EU. Jeho existence by v maximální možné míře pomohla ke specializaci problematiky investiční politiky v České republice. Zároveň je ale nutné zdůraznit, že by se v žádném případě nejednalo o dublování pravomocí s jinými institucemi. Naopak, vzniklý úřad by v jistém smyslu dobudoval systém politiky veřejného investování tím, že by doplnil kontrolní činnost ÚOHS, který je odpovědný za kontrolu ex post, kontrolou, prováděnou před zahájením zadávacího řízení - tedy v době, kdy je největší možnost předejít případným škodám.