Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > MMR: Základní obrysy budoucího ...

MMR: Základní obrysy budoucího programového období 2014-2020 jsou schváleny

28.11.2012: Vláda ČR dnes schválila materiál předložený ministerstvem pro místní rozvoj, který představuje základní stavební kámen pro příští programové období 2014-2020. Jde o Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období – Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů Společného strategického rámce („Podklad pro přípravu Dohody“).
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vypracovalo obsáhlý „Podklad pro přípravu Dohody“, který vychází z návrhu nařízení EU, evropských strategií , regionálních a národních strategických dokumentů  a zohledňuje zkušeností z minulých programových období.
 
Na základě praxe z období 2004-2006 a 2007-2013 jsme pro budoucí programové období 2014-2020 definovali čtyři základní principy,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.  „Princip strategického zaměření a propojování, princip podpory fungujícího trhu, princip podpory kvalitních projektů a princip snadnější přípravy a realizace projektů, které mají zajistit účinné a efektivní využívání všech fondů EU.
 
Pro přípravu Dohody o partnerství a bližší specifikaci zaměření budoucích operačních programů (OP) vypracovalo MMR tematické okruhy, které poslouží jako převodník mezi národními rozvojovými prioritami a zaměřením jednotlivých OP. Tematické okruhy byly pod gescí nezávislých expertů projednány se zástupci resortů, krajů, měst a obcí a dalšími relevantními partnery. Závěry těchto debat byly shrnuty na kulatých stolech, které v uplynulých týdnech proběhly. Schválený „Podklad pro přípravu Dohody“ je tak výsledkem společné snahy MMR, partnerů, uznávaných ekonomických expertů a orgánů samosprávy.
 
„Schválení tohoto materiálu je klíčové pro cílenější a efektivnější čerpání podpory z EU v příštím programovém období 2014-2020. Účelně vynaložené prostředky tak zlepší kvalitu života občanů a také přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR“, říká ministr Kamil Jankovský.
 
Dohoda bude obsahovat následující návrh vymezení OP pro Evropský fond regionálního rozvoje, Fond soudržnosti a Evropský sociální fond, to jest, pro jednotlivé fondy EU. 
 
V rámci cíle „Investice pro růst a zaměstnanost“:
-       Operační program „Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost“ řízený ministerstvem průmyslu a obchodu;
-       Operační program „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ řízený ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy;
-       Operační program „Zaměstnanost“ řízený ministerstvem práce a sociálních věcí;
-       Operační program „Doprava“ řízený ministerstvem dopravy;
-       Operační program „Životní prostředí“ řízený ministerstvem životního prostředí;
-       „Integrovaný regionální operační program“ řízený ministerstvem pro místní rozvoj;
-       Operační program „Praha – pól růstu ČR“ řízený Magistrátem hlavního města Prahy;
-       Operační program „Technická pomoc“ řízený ministerstvem pro místní rozvoj.
 
V rámci cíle „Evropská územní spolupráce“:
-       Operační program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou řízený ministerstvem pro      
         místní rozvoj
-       Operační program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území
        České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
-       Operační program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou koordinovaný na území  
        České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
-       Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou koordinovaný na
         území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
-       Operační program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou koordinovaný na
         území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
-       Operační program nadnárodní spolupráce „Central Europe“ koordinovaný na území České republiky ministerstvem pro
         místní rozvoj;
-       Operační programy meziregionální spolupráce koordinované na území České republiky ministerstvem pro místní rozvoj;
 
Pro intervence Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova pak Program rozvoje venkova 2014-2020 a pro Evropský námořní a rybářský fond Program Rybářství 2014-2020. Oba programy budou v gesci ministerstva zemědělství.
 
Schválený materiál neobsahuje prioritní osy programů ani samotné návrhy jejich struktury. Programy budou rozpracovány řídícími orgány v souladu s příslušnými nařízeními EU a metodickými dokumenty MMR.