Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Informace pro žadatele o autorizaci pro ...

Informace pro žadatele o autorizaci pro profesní kvalifikaci Poradce pro pozůstalé

17.08.2012: Dne 1. 7. 2012 byla v Národní soustavě kvalifikací zveřejněna profesní kvalifikace Poradce pro pozůstalé. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) je autorizujícím orgánem pro tuto profesní kvalifikaci. MMR v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb., o uznávání dalšího vzdělávání však nemůže samo udělovat oprávnění k získání této kvalifikace, nepořádá žádné kurzy a ani nemůže vybírat žádné poplatky za její udělení či přímo zaměstnávat kvalifikované poradce.
MMR vydává autorizaci těm zájemcům z řad fyzických, právnických či školských osob, kteří mají zájem ověřovat znalosti a odborné dovednosti konkrétních lidí – budoucích poradců - a vydávat jim osvědčení o získání této profesní kvalifikace. Ten, kdo chce tyto osoby – kandidáty na státní zkoušku - přezkušovat, musí splňovat řadu náročných odborných kritérií, které jsou dané v kvalifikačním a hodnotícím standardu (např. vysokoškolské vzdělání nejméně bakalářského studijního programu a alespoň 5 let praxe psychologického nebo 6 let praxe sociálně právního či jinak pomáhajícího poradce v sociálních, zdravotnických či pohřebních službách, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci). Tento standard byl vytvořen na základě dlouhodobé přípravy z iniciativy občanských sdružení a svépomocných skupin, psychologů a zaměstnavatelů v pohřebnictví a v červnu 2012 schválen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Tím končí kompetence státu. Po zvýšení kvalifikace je na každém poradci, jak se uplatní na trhu práce. Výše úhrady za provedení zkoušky ověřující dosažení dané dílčí kvalifikace poradce pro pozůstalé je rovná součtu paušální náhrady nezbytných výdajů autorizované osoby, popřípadě členů zkušební komise, spojených s materiálním, prostorovým, technickým, informačním, personálním a administrativním zabezpečením provedení zkoušky a přiměřené odměny pro autorizovanou osobu, popřípadě členy zkušební komise. Zkouška je veřejná a může být rozvržena do více dnů.

Ministerstvem autorizované osoby mohou před samotným vykonáním zkoušek nabízet přípravné rekvalifikační kurzy. Cenu takových kurzů i samotných zkoušek určují tyto autorizované osoby, nikoliv MMR.

Žádost o autorizaci ke stažení na: http://www.mmr.cz/Ministerstvo/Autorizace-osob-v-oblasti-dalsiho-vzdelavani.