Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Česká republika obdržela ze strany ...

Česká republika obdržela ze strany Evropské komise návrhy předběžných auditních zpráv.

13.09.2012: Česká republika obdržela ze strany Evropské komise návrhy předběžných auditních zpráv, které byly zpracovány v návaznosti na auditní mise uskutečněné Evropskou komisí (zejména v letních měsících tohoto roku). Předběžné nálezy, závěry a doporučení Evropské komise obdržely řídící orgány OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (MŠMT), OP Doprava (MD), OP Životní prostředí (MŽP), ROP Severozápad (Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad) a OP Podnikání a inovace (MPO).
Zprávy obsahují předběžné nálezy, závěry a doporučení Evropské komise, které jsou nyní předmětem jednání (prozatím na národní úrovni). Konkrétní nálezy a závěry Evropské komise budou dále předmětem jednání se zástupci Evropské komise v následujících měsících. V případě, že budou uplatněny korekce v rámci výše uvedených operačních programů, nemusí ČR o tyto prostředky přijít, ale musí je řídící orgány uhradit ze svých rozpočtů. Evropské prostředky pro ČR pak lze využít na jiné výdaje a projekty.

V průběhu června byl MMR ve spolupráci s MF připraven a dne 28. června 2012 na Evropskou komisi odeslán uzavírací dopis, ve kterém bylo shrnuto naplnění jednotlivých požadavků z Akčního plánu pro zlepšení systému řízení a kontroly v rámci SF/FS v CŘ. Tento Akční plán byl součástí dopisu Evropské komise ze dne 20. března 2012, ve kterém generální ředitel pro regionální politiku Walter Deffaa informoval ČR o závažných nedostatcích ve fungování řídících a kontrolních systémů u operačních programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj a Fondu soudržnosti v ČR. 

Dne 23. července 2012 bylo ze strany Evropské komise písemně potvrzeno, že pominuly důvody pro přerušení proplácení žádostí o platbu. Tímto dopisem bylo ČR oznámeno, že Evropská komise odvolala varování, které bylo obsažené v dopisu ze dne 20. března 2012 a konstatovala, že české orgány předložily všechny relevantní informace týkající se podmínek stanovených v Akčním plánu. Po posouzení předložených informací útvary Evropské komise, bylo shledáno, že jsou splněny všechny podmínky Akčního plánu. Dalším krokem bude zajistit, aby byl vylepšený systém řízení a kontroly uplatněn účinně a efektivně. To by mělo vést k efektivnějšímu využívání fondů EU v souladu s právní úpravou. Tyto kroky by do budoucna měly přinést vyšší míru jistoty, že procesy jsou v ČR řádně zajištěny a kontrolovány.

Evropská komise obnovila platby v návaznosti na splnění akčního plánu pro tyto operační programy financované z ERDF: ROP Jihovýchod, ROP Moravskoslezsko, ROP Střední Morava, ROP Jihozápad, OP Praha Konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace, OP Podnikání a inovace (s výjimkou výdajů v rámci oblasti finančního inženýrství a technické pomoci) a OP Technická pomoc. Pokud jde o zbývající ERDF programy (OP Životní prostředí, OP Doprava, ROP Severozápad, ROP Severovýchod, Integrovaný operační program, OP Podnikání pro inovace, ROP Střední Čechy), je třeba nejdříve nalézt řešení individuálních problémů těchto programů. Na splnění nápravných opatření a odstranění problémů v těchto oblastech nyní řídící orgány a další instituce intenzivně pracují.