Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2012 > Akční plán splněn, uzavírací dopis ...

Akční plán splněn, uzavírací dopis Evropské komisi odeslán

29.06.2012: Ministerstvo pro místní rozvoj jako hlavní koordinační orgán pro politiku soudržnosti spolu s ministerstvem financí zaslaly dne 28. 6. 2012 společný dopis Evropské komisi, který shrnuje opatření uskutečněná v rámci Akčního plánu. Dopis adresovaný generálnímu řediteli pro regionální politiku Evropské komise Walterovi Deffaa oficiálně informuje o splněných úkolech ke zlepšení řídicího a kontrolního systému evropských fondů v ČR v souladu s požadavky Bruselu.
Harmonogram jednotlivých kroků Akčního plánu byl schválen usnesením Vlády ČR dne 11. dubna 2012. Vláda pak byla pravidelně informována o pokroku v jeho plnění na každém svém zasedání. Dala tak najevo, že vyvíjí maximální úsilí pro dosažení shody s požadavky Evropské komise a intenzivně pracuje na tom, aby byly odstraněny vytýkané nedostatky.

Ačkoli většina výhrad EK směřovala k oblastem týkajícím se kontrol a auditu, dotkla se třeba i otázky lidských zdrojů. Chybějící zákon o státní službě pro všechny zaměstnance veřejné správy v CR tak MMR alespoň pro pracovníky v oblasti evropských fondů supluje metodickým pokynem pro transparentní výběr zaměstnanců evropských fondů apod.

Nad rámec Akčního plánu Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo mnoho kroku ke zlepšení implementačního prostředí v ČR. Kromě pravidelných 'legislativních balíčků' ke snížení zátěže se MMR v posledních měsících zaměřuje i na podporu příjemců a žadatelů. Proškolilo na 168 seminářích v celé republice 4 280 osob. Z toho jsou 2 934 příjemci, kteří se zdokonalovali především v oblastech kontrol projektů a způsobilých výdajů. Tyto semináře jsou věnovány také novému zákonu o veřejných zakázkách. Přijetí nového zákona o veřejných zakázkách je velkým posunem k odstranění nedostatků, k nimž směřovala zásadní kritika ze strany Evropské komise.

Veškeré kroky spojené s plněním Akčního plánu byly průběžně konzultovány v Bruselu, aby byly co nejefektivněji naplněny požadavky Evropské komise a bylo tak nalezeno skutečné řešení problémů pozastaveného čerpání finančních prostředků z fondů EU.

Nyní bude probíhat ověřování přijatých opatření ze strany Evropské komise. Nelze vyloučit, že si Komise vyžádá doplňující informace, nebo že přijedou její úředníci na ověřovací misi. Poté bude následovat rozhodnutí o obnovení finančních toků mezi Bruselem a ČR.

Věříme, že splněním Akčního plánu budou odstraněny vytýkané nedostatky a budou tak splněny všechny požadavky, které povedou k obnově čerpání. Zkušenosti, které jsme i těmito kroky získali, tak v budoucnu povedou k efektivnějšímu, transparentnějšímu a jednoduššímu nastavení systému pro příští programové období.