Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Žonglování s čísly není objektivním ...

Žonglování s čísly není objektivním prezentováním statistik

25.10.2011: Aktuální Měsíční monitorovací zpráva vychází trochu ve stínu neodborných komentářů, které ale o to agresivněji upozorňují na údajně neřešené problémy a vyvolávají paniku. Zveřejňování zavádějících informací a porovnávání neporovnatelného má však s objektivní realitou málo společného.
„Úspěšnost ČR v čerpání strukturálních fondů nelze poměřovat pouze objemem prostředků, které nám Evropská komise dosud vyplatila. Důležité je, zda se na národní úrovni realizují kvalitní projekty, které zodpovědné orgány proplácejí jejich příjemcům, a to vše při respektování stanovených pravidel,“ říká Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj. Velmi oblíbeným číslem statistických „žonglérů“ je totiž například záměna Komisí refundovaných a příjemcům proplacených prostředků.
 
Česko totiž příjemce evropských fondů de facto průběžně úvěruje, když jim výdaje schválených projektů proplácí ze státního rozpočtu. Teprve následně po důkladné kontrole všech náležitostí pak v dávkách nechává tyto prostředky refundovat a získává tak peníze z Bruselu. „Systém čerpání evropských fondů je složitý a než se od začátku, tzn. od podání projektové žádosti, dostaneme k okamžiku, kdy jsou evropské prostředky poukázány na účet ministerstva financí, je to dlouhá cesta, nicméně buďme rádi na vícestupňové kontrolní mechanismy, které umožňují na národní úrovni odhalit pochybení, která by mohla zapříčinit neuznání výdajů a definitivní ztrátu prostředků. Díky naší kontrole však můžeme tyto chyby operativně řešit a neuznatelné výdaje nahradit uznatelnými,“ vysvětlil Daniel Braun.

„Nedomnívám se, že by stávající situace vyžadovala krizové řízení zvenčí, mimo subjekty implementující strukturální fondy. Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán pro koordinaci ve spolupráci s Ministerstvem financí důsledně řeší problémy a rizika, která se v průběhu programového období objevují. Systém zesíleného řízení rizik na problematické programy, které MMR zavedlo již před více než rokem, je vysoce účinným nástrojem, oceňovaným i Evropskou komisí.“
Stručný přehled čerpání z evropských fondů k 5. říjnu 2011
  • 71 114 podaných žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 119,2 mld. Kč (146,5 % celkové alokace NSRR)
  • 31 685 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 529,6 mld. Kč (69,3 % celkové alokace NSRR)
  • 272 mld. Kč proplaceno příjemcům (35,6 % celkové alokace NSRR)
  • 113,3 mld. Kč certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi (14,8 % celkové alokace NSRR)
Více zde

Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
NSRR Národní strategický referenční rámec je dokument, který vypracovává každá členská země EU, navazuje na Národní rozvojový plán. Je to základní programový a strategický dokument obsahující priority a opatření, na které by členská země chtěla v daném programovacím období využít prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. V NSRR je popsán celkový mechanismus a struktura čerpání fondů EU včetně popisu jednotlivých operačních programů. Dokument je připomínkován a schvalován ze strany Evropské komise. Až po vyjednání NSRR může dojít k vyjednávání jednotlivých operačních programů. Národní strategický referenční rámec 2007—2013 pro ČR vychází z Národního rozvojového plánu ČR 2007—2013.