Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Startuje další ročník dotačního programu ...

Startuje další ročník dotačního programu Podpora bydlení

15.11.2011: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dnes vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci do programu Podpora bydlení. V celkem čtyřech podprogramech je připraveno půl miliardy korun. Ministerstvo také pro zájemce připravilo dva semináře, které pomohou při přípravě žádosti.
„Výzva bude otevřena až do sedmnáctého února, žadatelé by však rozhodně neměli podcenit čas určený na přípravu projektu,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. I proto ministerstvo hned zkraje prosince uspořádá dvojici seminářů v Olomouci (5. prosince) a v Praze (13. prosince) pro zájemce o dotaci. Školení budou bezplatná, žadatelům navíc bude k dispozici veškerá dokumentace na webu. „K dispozici bude také personál našeho informačního centra, které se za poslední rok vybudovalo u veřejnosti velmi slušnou reputaci,“ uvedl Kamil Jankovský.
 
Žádosti o podporu se podávají prostřednictvím elektronického formuláře a následně písemně včetně povinných příloh do podatelny ministerstva. Termín ukončení příjmu projektů je nejpozději do 17. 2. 2012. V rámci dotačního programu Podpora bydlení budou otevřeny 4 podprogramy: 
Cílem podprogramu je poskytování dotací obcím na regeneraci veřejného prostranství panelového sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů. Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % rozpočtových nákladů na úpravy uvedeného veřejného prostranství, max. však 4 mil. Kč. 
Příjemcem dotace je obec, která má na svém území panelové sídliště s nejméně 150 byty vystavěnými panelovou technologií a na toto sídliště má zpracovaný projekt regenerace.
Předběžná alokace na rok 2012 je 145,5 mil. Kč.
 
Cílem podpory je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Výše dotace je 50 tis. Kč na 1 byt následně postavený na pozemku zainvestovaném prostřednictvím tohoto podprogramu.
Příjemcem dotace je obec.
Předběžná alokace na rok 2012 je 50 mil. Kč.
Cílem je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich. 
Příjemcem dotace je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba (včetně obcí), která má sídlo nebo bydliště na území:
- některého z členských států Evropské unie, 
- státu, který je smluvní stranou Dohody o EHP,
- Švýcarské konfederace. 
Podprogram obsahuje dva dotační tituly:
- Pečovatelský byt. Cílem je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k získání nebo prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně umožnění efektivního poskytování terénních služeb sociální péče. Výše dotace je 600 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.
- Vstupní byt. Cílem vzniku vstupního bytu je zajištění sociálního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby jim byl umožněn přístup k nájemnímu bydlení. Výše dotace je 550 tis. Kč na 1 bytovou jednotku.
Předběžná alokace na rok 2012 je pro: 
- dotační titul Pečovatelský byt 250 mil. Kč
- dotační titul Vstupní byt 50 mil. Kč
Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu výměnou domovních olověných rozvodů. Tím se docílí snížení obsahu olova v pitné vodě. Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla „de minimis.“ Výše neinvestiční dotace je 10 tis. Kč na 1 byt v domě.
Příjemcem dotace je vlastník nebo spoluvlastník domu s domovními olověnými rozvody vody nebo společenství vlastníků jednotek vzniklé podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších předpisů. 
Předběžná alokace na rok 2012 je 5 mil. Kč.


Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.