Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Oficiální statistiky = jediný relevantní ...

Oficiální statistiky = jediný relevantní zdroj informací o čerpání peněz z EU

25.11.2011: Jako každý měsíc, i dnes vychází „Měsíční monitorovací zpráva“, která ukazuje reálný stav čerpání peněz z fondů EU v České republice. To, že Česká republika o žádné prostředky na konci roku 2011 nepřijde, ukazují i údaje k 3. listopadu 2011.
MMR pravidelně monitoruje situaci v jednotlivých programech. V těch, které se potýkají s problémy, zavádí systém zesíleného řízení rizik. Tento koordinační nástroj je oceňován i Evropskou komisi jako příklad dobré praxe.
 
Aktuální stav čerpání k 3. 11. 2011:
  • 71 973 podaných žádostí o podporu v hodnotě 1 129,2 mld. Kč (147,2 % celkové alokace NSRR)
  • Meziměsíční  nárůst o 859 žádostí v hodnotě 10,0 mld. Kč
  • Schválené projekty - 32 351 Rozhodnutí / Smluv v hodnotě 537,5 mld. Kč (70,0 % celkové alokace NSRR)
  • Meziměsíční nárůst o 666 projektů v hodnotě 7,9 mld. Kč
  • Největší nárůst v OP VK (navýšení fin. prostředků o 5,1 %) a ROP JZ (4,7 %)
  • Proplaceno 280,6 mld. Kč, tj. 36,6 % celkové alokace NSRR
  • Největší meziměsíční nárůst u OP VaVpI (o 14,6 %) a OP LZZ (o 6,2 %)
  • 6. 10. byl obnoven proces certifikace u OP PI, 
  • Certifikováno 114,3 mld. Kč, tj. 14,9 % celkové alokace NSRR. Meziměsíční navýšení o 1,0 mld. Kč, tedy o 0,9 %, další navyšování stavu proběhne ještě do konce tohoto roku v souvislosti s právě probíhajícími certifikacemi výdajů za období červen – září

Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
NSRR Národní strategický referenční rámec je dokument, který vypracovává každá členská země EU, navazuje na Národní rozvojový plán. Je to základní programový a strategický dokument obsahující priority a opatření, na které by členská země chtěla v daném programovacím období využít prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. V NSRR je popsán celkový mechanismus a struktura čerpání fondů EU včetně popisu jednotlivých operačních programů. Dokument je připomínkován a schvalován ze strany Evropské komise. Až po vyjednání NSRR může dojít k vyjednávání jednotlivých operačních programů. Národní strategický referenční rámec 2007—2013 pro ČR vychází z Národního rozvojového plánu ČR 2007-2013.