Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > O evropských fondech musíme mluvit ...

O evropských fondech musíme mluvit srozumitelně

13.09.2011: Praha na sklonku minulého týdne hostila fórum Publicity Platform: Keeping EU Funds Attractive. Dvoudenní akce věnovaná specifikům informování o evropských fondech v nových členských zemích přinesla jasné závěry. Účastníci konference z 15 evropských zemí se shodli, že daná témata je potřeba veřejnosti sdělovat jednoduše a jazykem cílovým skupinám srozumitelným.
K probíraným tématům patřila publicita fondů EU v závěru současného programového období 2007–2013 a její příprava na další období. Program tvořily přednášky odborníků, které se věnovaly politickým a sociologickým podmínkám ovlivňujícím problematiku publicity. Diskutovány byly specifické podmínky informování v nových členských státech. Přednášky se věnovaly i nejmodernějším trendům v oblasti komunikace vzhledem k oslovovaným cílovým skupinám. Velká pozornost byla věnována využití internetu a sociálních sítí.
Všechna témata byla diskutována na workshopech – neformálních pracovních setkáních, kde odborníci ze všech zúčastněných zemí dostali příležitost podělit se o své zkušenosti s kolegy.
Zástupci Evropské komise, kteří se fóra také zúčastnili, oceňovali hlavně netradiční pohledy a inovativní řešení problémů, které přinesly hlavně neformální diskuze mezi účastníky fóra. Organizátorem akce byl Národní orgán pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.
Fondy EU jsou nejvýznamnějším nástrojem politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Česká republika má v současném programovém období k dispozici více než 760 miliard korun na další rozvoj. Ke konci července 2011 již bylo takřka 67 procent dostupných prostředků přiděleno na konkrétní projekty.