Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Na MMR vznikla sekce pro veřejné ...

Na MMR vznikla sekce pro veřejné investování a legislativu

01.09.2011: Náměstkem se stává Jan Sixta
S účinností od 1. září 2011 jmenoval ministr Kamil Jankovský novým náměstkem Jana Sixtu. Stal se náměstkem ministra pro veřejné investování a legislativu. Na MMR tak vznikla nová sekce, která mimo jiné podpoří priority ministra směřované do oblasti veřejných zakázek.
 
Povýšení agendy veřejných zakázek na samostatnou sekci v čele s náměstkem vystihuje názor ministra Kamila Jankovského. Ten vidí vyřešení stavu veřejných zakázek v naší republice jako jednu ze svých priorit. Nová sekce, má nyní zajištěné vedení na úrovni odpovídající dalším prioritám MMR jako je kohezní politika, stavební zákon, bytová politika apod. Agenda veřejných zakázek je dlouhodobá vládní priorita, kde se ukazuje nedostatek administrativní kapacity. Nově vytvořená sekce se mimo problematiku veřejných zakázek bude dále věnovat internímu poskytování právního servisu, zajišťování zastupování ministerstva při soudních jednáních a vedení centrální evidence soudních případů, zajišťování spolupráce na přípravě a uzavírání smluv, vedení centrální evidence smluv, legislativní spolupráce s věcně příslušnými útvary při přípravě, zpracování a projednávání návrhů právních předpisů v působnosti ministerstva.

V souvislosti s připravovanou novelizací Zákona o veřejných zakázkách se již situace stává neudržitelnou a MMR by za současného personálního stavu nebylo schopno poskytovat odpovídající služby zadavatelům a dodavatelům, natož plnit legislativní roli a vyjednávat o budoucnosti veřejných zakázek s EU. Představa ministra Janskovského počítá s posílením administrativní kapacity sekce veřejného investování natolik, aby mohla řádně plnit všechny funkce - legislativní, metodickou, kontrolní a zastupovat ČR při tvorbě nové evropské právní úpravy v oblasti veřejných zakázek a koncesí.

Sektor, který regulace veřejných zakázek pokrývá je 17%HDP, cca 600 mld. Kč.

Jan Sixta pracuje na MMR od září roku 2006. Je členem rozkladové komise předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže pro oblast veřejných zakázek a dlouholetý zástupce ČR ve všech pracovních skupinách a výborech v oblasti veřejných zakázek v EU, OECD, UNCITRAL a WTO. Doposud zastával funkci vrchního ředitele legislativně právní sekce. Své zkušenosti nasbíral také při působení v agentuře CzechInvest. Vystudoval Právnickou fakultu University Karlovy v Praze.

 

 

Poznámky pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.