Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Ministerstvo udělalo další krok ke ...

Ministerstvo udělalo další krok ke spuštění elektronických tržišť

27.07.2011: Na ministerstvu pro místní rozvoj právě probíhá vyhodnocení koncesního řízení na výběr provozovatelů elektronických tržišť. Bude vybráno 5 subjektů, které budou zajišťovat kvalitní bezproblémový provoz elektronických tržišť.
Do koncesního řízení se přihlásilo 11 subjektů. Nyní se vyhodnocuje 10 nabídek, z čehož minimálně 7 je vysoce kvalitních. Jednoho uchazeče byla hodnotící komise nucená vyloučit. Jeho nabídka byla výrazně spekulativní, a zcela v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách. V ceníku tohoto uchazeče byly uvedeny samé nuly, kromě jedné dílčí marginální položky ceníku. Je zřejmé, že dodavatel z nulových cen není jednoznačně schopen zajistit řádný a dlouhodobý provoz elektronického tržiště. Navíc ve zcela analogickém případě rozhodl Nejvyšší správní soud ČR, že taková nabídka je nepřijatelná a musí být z řízení vyřazena.
 
MMR ČR nyní provádí prostřednictvím sedmičlenné komise hodnocení nabídek a předpokládá, že do měsíce oznámí vybrané provozovatele e-tržišť. Termín uvedení elektronických tržišť (1. ledna 2012) do provozu není ohrožen.
 
MMR ČR v souladu s programovým prohlášením vlády ČR intenzivně připravuje provoz nového systému elektronických tržišť jako, jednoho z klíčových opatření doplňujících novelu zákona o veřejných zakázkách a celkové úsilí MMR ČR výrazně posílit transparentnost a efektivitu zadávání veřejných zakázek v ČR. Elektronické tržiště je určeno k operativním nákupům nejčastěji nakupovaných komodit všech veřejných zadavatelů.
 
 
Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.
Elektronické tržiště je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě. V rámci soustavy Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) bude existovat několik e-tržišť.
Jejich regulaci upravuje usnesení vlády č. 343 ze dne 10. května 2010, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků a usnesení vlády č. 451 ze dne 15. června 2011. Tato regulace navazuje na dosavadní systém elektronických tržišť, který je definován na základě usnesení vlády ČR č. 683 ze dne 26. června 2002, o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie a nahrazuje toto usnesení.
Hlavním záměrem navrhované úpravy stávajících elektronických tržišť je zvýšení efektivity a úspor při vynakládání veřejných finančních prostředků, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.