Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Ministerstvo dostalo celkem 169 žádostí ...

Ministerstvo dostalo celkem 169 žádostí za 226 milionů korun

16.11.2011: Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo příjem žádostí v rámci aktuální výzvy v podprogramu Obnova obecního a krajského majetku zničeného po živelních pohromách v roce 2011. Celkem evidujeme 169 žádostí o dotaci s celkovou výší požadované dotace 226 milionů Kč.
„Letos přijímáme žádosti pouze v dotačním titulu číslo dvě. To znamená, že žádosti mohou podávat obce, svazky obcí a kraje postižené živelní pohromou v roce 2011, pro jejichž území nebyl vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav,“ uvedl ministr Kamil Jankovský. Peníze jsou určeny na rekonstrukci nebo opravu majetku obcí a krajů poškozeného živelní pohromou. Jedná se zejména o mosty, komunikace, veřejné osvětlení, rekonstrukci nebo opravu veřejných prostranství a veřejných obecních budov a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury.
 
Ministerstvo vyčlenilo celkem 50 milionů korun. Protože poptávka převyšuje nabídku, vybere komise ty žádosti, které nejlépe splňují stanovená hodnotící kritéria. Konkrétně půjde o
  • poměr výše předpokládaných nákladů projektu k výši celkového rozpočtu žadatele,
  • to, zda akce zajišťuje základní funkce daného území,
  • rozsah a stupeň poškození obnovovaného majetku, který je předmětem žádosti,
  • to, zda majetek, na jehož obnovu je dotace požadována, byl nebo nebyl pojištěn.
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.