Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > MMR ČR: Vyhlašujeme dotace pro regiony ...

MMR ČR: Vyhlašujeme dotace pro regiony na rok 2012

30.11.2011: Dvojice programů, optimalizované alokace prostředků a takřka tři měsíce na podání žádostí. Taková je aktuální výzva dotačních programů ministerstva pro místní rozvoj v oblasti regionální politiky pro rok 2012. Od 1. prosince do 17. února bude resort ministra Kamila Jankovského přijímat žádosti, pro které je předběžně připraveno 309 milionů korun.
„V rámci přípravy programů jsme se snažili zohlednit reálné potřeby českého venkova. Jsem rád, že i přes úspornou vládní politiku se nám podařilo zachovat kompletní spektrum dotačních titulů, které v případě programu Bezbariérové obce byly dokonce oproti loňsku finančně posíleny,“ uvedl Kamil Jankovský s douškou, že do okamžiku schválení státního rozpočtu jde samozřejmě o předběžné alokace. 
Podmínky a zásady jednotlivých dotačních programů jsou již nyní uveřejněny na webových stránkách MMR ČR. Otevřeny budou dva programy:
  • Podpora rozvoje regionů obsahující podprogramy
Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů - Tento podprogram je určen pro obce (svazky obcí), v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení, a které převzaly původní vojenský majetek do svého vlastnictví. Formou podpory je dotace na nové funkční využití těchto areálů, poskytovaná až do výše 75 % skutečně vynaložených nákladů akce. Předběžná alokace finančních prostředků na rok 2012 je 114 mil. Kč (pokles 50 milionů oproti roku 2011).
Podpora obnovy a rozvoje venkova - Tento podprogram je určen pro obce do 3000 obyvatel a svazky obcí. Formou podpory je dotace poskytovaná až do výše 80 % (pro dotační titul 1) nebo do výše 70% (pro dotační tituly č. 2 až 5) skutečně vynaložených nákladů na akci. Zaměření programu je definováno v 5 dotačních titulech, mezi které patří podpora zapojení dětí a mládeže do života obcí nebo podpora obnovy drobných sakrálních staveb. Předběžná alokace na rok 2012 pro tento podprogram je 180 mil. Kč (pokles o 10 milionů oproti roku 2011)
  • Bezbariérové obce s podprogramem Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a budovách obecních a městských úřadů. Cílem programu je zajistit státní podporu investičních záměrů při odstraňování bariér ve výše uvedených budovách náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst. Dotace je poskytována až do výše 50% skutečně vynaložených nákladů na akci. Předběžná alokace finančních prostředků na rok 2012 je 15 mil. Kč (nárůst o 6 milionů oproti roku 2011).
 
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.