Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > MMR ČR: Další krok k provozu e-tržišť ...

MMR ČR: Další krok k provozu e-tržišť splněn podpisem smluv

04.10.2011: V pátek 30. září 2011 došlo k uzavření pěti smluv s koncesionáři, kteří vytvoří a budou provozovat elektronická tržiště určená subjektům veřejné správy. Koncesionáři-provozovatelé vytvoří mezi sebou konkurenční prostředí v boji o zadavatele a dodavatele. Cílem MMR ČR je neustálý tlak na zlepšování kvality elektronických tržišť, ze kterého budou profitovat jak zadavatelé, tak i dodavatelé.
Podpisem smluv se systém elektronických tržišť zásadně přiblížil k realizační fázi. Noví provozovatelé mají povinnost vytvořit elektronický nástroj určený na nákup vybraných komodit veřejnou správou v souladu s přísnými technickými požadavky, projít testovací a certifikační fází. Poté budou jednotlivá elektronická tržiště připravena na spuštění do ostrého provozu.

V průběhu procesně poměrně komplikovaného koncesního řízení, jehož cílem byl transparentní a nediskriminační výběr budoucích provozovatelů e-tržišť, musel zadavatel řešit i otázky spojené se spekulativními cenovými nabídkami některých uchazečů. Následkem bylo zpoždění výběru vítězných uchazečů a tím pádem i zkrácení plánované doby přípravy a testování elektronických nástrojů jednotlivých provozovatelů. Z tohoto důvodu se MMR ČR coby správce nového systému e-tržišť rozhodlo zachovat původní podmínky a prodloužit lhůtu pro přípravu a testování o tři měsíce. Spuštění nového systému elektronických tržišť se tedy posunuje na 1. dubna 2012.

Do první fáze koncesního řízení uveřejněného 21. 1. 2011 se přihlásilo 16 subjektů. MMR ČR, po prověření kvalifikace uchazečů, 22. 4. vyzvalo všech 16 uchazečů k podání nabídky. Nabídku do 27. 6. 2011 podalo 10 uchazečů, dokonce i zahraniční.Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.
Elektronické tržiště je webová aplikace, která umožňuje elektronické zadávání veřejných zakázek ve stanovených zadávacích řízeních. E-tržiště je plně elektronický systém, všechny úkony v zadávacím řízení provádí zadavatel i dodavatel v elektronické podobě. V rámci soustavy Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) bude existovat několik e-tržišť. Jejich regulaci upravuje usnesení vlády č. 343 ze dne 10. května 2010, k používání elektronických tržišť subjekty veřejné správy při vynakládání finančních prostředků a usnesení vlády č. 451 ze dne 15. června 2011. Tato regulace navazuje na dosavadní systém elektronických tržišť, který je definován na základě usnesení vlády ČR č. 683 ze dne 26. června 2002, o opatřeních ke koordinovanému vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie a nahrazuje toto usnesení. Hlavním záměrem navrhované úpravy stávajících elektronických tržišť je zvýšení efektivity a úspor při vynakládání veřejných finančních prostředků, dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.