Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Listopad přidal další tři úspěšné ...

Listopad přidal další tři úspěšné operační programy

22.12.2011: Aktuální Měsíční monitorovací zpráva přináší nezvratně pozitivní čísla o stavu čerpání peněz z fondů EU. Opět tak vyvrací spekulace o značných problémech spojených právě s čerpáním. Další tři operační programy totiž splní podmínky pravidla n+3 pro rok 2011 bez mimořádných prostředků.
„Konkrétně jde o OP Podnikání a inovace, OP Technická pomoc a ROP Jihozápad,“ říká ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Pouze u dvou operačních programů, konkrétně OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Výzkum a vývoj pro inovace, tak bude nutné sáhnout k využití předběžných plateb či jiných nástrojů (ročních alokací u velkých projektů), aby pravidlo n+3 na konci tohoto roku naplnilo.

Stručný přehled čerpání z evropských fondů k 5. říjnu 2011
 
  • 73 626 podaných žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 154,2 mld. Kč (146,3 % celkové alokace NSRR)
  • 33 186 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové hodnotě 550 mld. Kč (69,7 % celkové alokace NSRR)
  • 290,5 mld. Kč proplaceno příjemcům (36,8 % celkové alokace NSRR)
  • 132,6 mld. Kč certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi (16,8 % celkové alokace NSRR)

Více zde
 
Poznámka pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
NSRR Národní strategický referenční rámec je dokument, který vypracovává každá členská země EU, navazuje na Národní rozvojový plán. Je to základní programový a strategický dokument obsahující priority a opatření, na které by členská země chtěla v daném programovacím období využít prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. V NSRR je popsán celkový mechanismus a struktura čerpání fondů EU včetně popisu jednotlivých operačních programů. Dokument je připomínkován a schvalován ze strany Evropské komise. Až po vyjednání NSRR může dojít k vyjednávání jednotlivých operačních programů. Národní strategický referenční rámec 2007—2013 pro ČR vychází z Národního rozvojového plánu ČR 2007—2013.