Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Lidé mají vědět, co se vybudovalo z ...

Lidé mají vědět, co se vybudovalo z fondů EU!

10.10.2011: V neděli večer (9. 10. 2011) informovala Česká televize v pořadu Události komentáře a internetový portál iDnes.cz o aktivitě MMR spojené s publicitou čerpání peněz z evropských fondů. Jak reportáž, tak z ní vycházející text na internetovém portálu jsou zavádějící a nepracují s reálnými fakty.

Držme se tedy faktů, ne dojmů:

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nevyčlenilo čtvrt miliardy, jak píše portál iDnes.cz

MMR jako řídící orgán OPTP (Operačního programu technická pomoc) musí plnit cíle tohoto operačního programu. Jedním z cílů je publicita evropských fondů v letech 2007 2013. Z peněz EU bylo na tuto činnost v OPTP vyčleněno téměř 2 mld. Kč. Je třeba zdůraznit, že zaměření programu i finanční objem byly na základě návrhu tehdejší vlády schváleny Bruselem už v roce 2006. MMR je v současné době pouze garantem jeho naplnění, nicméně vedeni snahou o efektivní využití evropských prostředků jsme v polovině programového období zhodnotili, zda cílů programu může být dosaženo i s menším objemem prostředků a navrhli jsme Vládě ČR přesun 1,2 mld z tohoto programu do jiných programů, tak abychom podpořili potřebné oblasti a zároveň dokázali splnit cíle programu.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nezadalo soukromé firmě zakázku, jak píše portál

MMR dne 2. srpna 2011 zveřejnilo na Centrální adrese OZNÁMENÍ PŘEDBĚŽNÝCH INFORMACÍ. Upozornili jsme tak na fakt, že takovou zakázku, která plní povinnost ze závazků ČR vůči EU a je z prostředků EU také hrazena, teprve chystáme. V současné době právníci zpracovávají návrh textu zadávací dokumentace zamýšlené veřejné zakázky. Je tedy předběžné řešit jakékoliv další parametr, dokud textace veřejné zakázky nebude hotová.

 

Kampaň nebude stát 250 mil korun jak tvrdí obě média

V rámci předběžného oznámení je uvedena částka 200 mil 240 mil. Jedná se ovšem o předběžnou částku, která bude v rámci textu zadávací dokumentace pro připravované výběrové řízení upřesněna. Navíc rozhodujícím parametrem při hodnocení vítězné nabídky bude cena. Lze tedy očekávat opravdu výrazné snížení finální částky.

 

Ministerstvo pro místní rozvoj používá oficiální kanály pro informování veřejnosti, nikoliv jak cituje portál iDNES.cz  reportáž České televize Resort se () příliš nechlubí“

MMR použilo zákonný postup a dopředu a dobrovolně několik měsíců před vyhlášením výběrového řízení na Centrální adrese uveřejnilo svůj záměr (oznámení předběžných informací).

 

Obrat komunikační mix není nenápadný” jak říkají obě media, ale je přesným odborným výrazem pro realizaci aktivit, které MMR připravuje, obě média se tedy opětovně mýlí

 

Právě proto, že se jedná o ucelený komunikační mix, který bychom rádi realizovali, je zavádějící, informace obou médií, že se bude jednat o billboardy a letáky

Mezi nástroje komunikačního mixu mimo již zmíněné billboardy a letáky patří mimo jiné klasické nástroje public relations (tiskové, zprávy, odborné články apod.), realizace různých soutěží, speciálních akcí jako jsou roadshow, workshop, semináře, conference apod., webová  řešení, rozhlasové a televizní vysvětlující pořady atd.

Jedná se tedy o celé široké spektrum aktivit.

 

Priority a obsah operačních programů vytvářela vláda v roce 2006.

 

MMR považuje práci obou médií za neprofesionální a za účelové vyvolávání senzace za každou cenu.

 

 

 

 

Poznámky pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.

OP Technická pomoc (OPTP) je servisní program, jehož úlohou je přispívat k naplňování stanovených cílů Národního strategického referenčního rámce ČR posilováním a zlepšováním jednotného centrálního řízení a koordinace programů spolufinancovaných z fondů EU. Jinými slovy se v rámci tohoto programu realizují projekty na podporu ostatních aktivit v oblasti regionální politiky EU v České republice.