Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Jankovský: Chceme vyjednat co nejvíce ...

Jankovský: Chceme vyjednat co nejvíce peněz pro budoucí programové období po roce 2013

31.08.2011: Klíčový milník pří přípravě ČR na příští programové období Evropské unie ve středu splnil ministr Kamil Jankovský. Vláda totiž na svém zasedání odsouhlasila Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013.
Účelem materiálu je stanovit hlavní národní rozvojové priority, na něž budou koncentrovány prostředky evropských fondů po roce 2013. „Vyjednání co nejvyššího objemu prostředků na podporu kohezní politiky v budoucím období bude nezbytnou podmínkou optimálního využití evropských fondů pro posílení konkurenceschopnosti České republiky. Podobně bude maximální pozornost věnována vyjednávání legislativního rámce pro čerpání v příštím programovém období,“ řekl ministr Kamil Jankovský. Zvolenými a zdůvodněnými rozvojovými prioritami České republiky jsou:
  • Zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky;
  • Rozvoj páteřní infrastruktury
  • Zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy
  • Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví
  • Integrovaný rozvoj území
Návrh předložený vládě krystalizoval v dlouhé a podrobné diskuzi s resorty, kraji, zástupci měst a obcí, hospodářskými a sociálními partnery a řadou odborníků. „Hlavním smyslem materiálu je návrh strategického zaměření kohezní politiky pro programové období 2014 – 2020 prostřednictvím národních rozvojových priorit. Vláda po schválení dokumentu uložila MMR ČR úkol priority rozpracovat do vymezení budoucího operačních programů. Tento materiál musíme předložit do dubna 2012,“ řekl Kamil Jankovský. 

Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.