Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Jak šel čas s novelou Zákona o veřejných ...

Jak šel čas s novelou Zákona o veřejných zakázkách

07.09.2011: Vzhledem ke komplexnosti návrhu novely a množství pozměňovacích připomínek dnes gesční výbor projednal posun lhůty pro projednání novely ve výborech do 7. října 2011. Novela Zákona o veřejných zakázkách je v současné době velice diskutované téma. Vyrojilo se množství připomínek, množství názorů a množství komentářů. Pro lepší orientaci v problematice jsme připravili tento shrnující materiál, který v jednoduchých milnících shrnuje vznik stávající novely.
Květen 2010:                Volby do PSP.
12. 7.2010:                   Uzavření koaliční smlouvy.
4. 8. 2010:                    Vláda schválila programové prohlášení.
Novela ZVZ navazuje jak na programové prohlášení Vlády, tak na koaliční smlouvu.
Polovina roku 2010:     Začíná se formovat pracovní skupina pro veřejné zakázky, která vznikla jako poradní orgán Ministra pro místní rozvoj.
Složení expertní skupiny: experti 4 ministerstev (MMR, MF, MV, MPO), Národní ekonomické rady vlády (NERV), Úřadu na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), 4 politických stran (VV, ODS, TOP 09, ČSSD), předních nestátních neziskových organizací (Platforma pro transparentní veřejné zakázky) a dalších klíčových odborníků (Transparency International).
Říjen 2010:                  Přijato „Doporučení subkomise NERV proti korupci“.
7. 10. 2010:                  Proběhlo první jednání expertní skupiny pro veřejné zakázky, na kterém byl určen způsob práce a došlo ke zformování 10 „minitýmů“ složených z odborníků na danou problematiku. Každý „minitým“ se soustředil na konkrétní oblast, jako jsou transparentnost, kvalifikace, sankce, elektronizace apod.
Prosinec 2010:            Výstupy z práce „minitýmů“ byly rozeslány všem členům pracovní skupiny.
Leden 2011:                Příprava paragrafové znění novely ZVZ
31. 1. 2011:                  Na jednání pracovní skupiny byly dořešeny poslední variantní možnosti a výsledky promítnuty do paragrafového znění návrhu novely.
Únor 2011:                   Během celého února bylo paragrafové znění návrhu novely ZVZ přístupné na internetových stránkách www.novelaozakazkach.cz     k veřejné diskuzi. Celkem se sešlo na sedm desítek připomínek a podnětů.
29. 4. 2011:                  Bylo ukončeno mezirezortní připomínkové řízení. Na základě tohoto řízení MMR obdrželo více než 900 připomínek.
18. 5. 2011:                  Usnesením vlády č. 381 byl schválen předložený Návrh zákona, kterým se mění zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
23. 5. 2011:                  Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona
7. 6. 2011:                    Proběhlo v Poslanecké sněmovně první čtení. Návrh zákona byl předán k projednání výborům.
5. 9. 2011:                    Odeslání podkladu pro jednání poslanců z MMR
3. 10. 2011:                  Lhůta pro podání pozměňovacích návrhů
7. 10. 2011:                  Nový termín pro projednání ve výborech
V současnosti běží lhůta pro podávání pozměňovacích návrhů a v týdnu od 3. 10. budou jednat výbory Poslanecké sněmovny o předložených návrzích. Návrhy může předložit poslanec či skupina poslanců. Z důvodu složitosti celé problematiky učinilo MMR dohodu se zástupci výborů, že připraví podklad pro jejich pozměňovací návrhy, který bude obsahovat úpravy požadované připomínkovými místy a dále úpravy na základě pozměňovací návrhů, se kterými MMR souhlasí. MMR tento podklad odeslalo dne 5. 9. 2011.
K ostatním pozměňovacím návrhům poskytne MMR stanovisko v podobě souhlasného, neutrálního či negativního stanoviska.
O všech podaných návrzích se následně bude jednat na schůzích příslušných výborů.
O návrzích veřejnosti, které nemají konkrétní legislativní podobu a nebudou podány poslancem či skupinou poslanců jako pozměňovací návrh jednat nelze.
Na konci října lze očekávat projednání novely ZVZ na plénu Poslanecké sněmovny ve 2. čtení, kde mohou být podány poslední návrhy. Následovat může bezprostředně 3. čtení, kde se bude hlasovat o všech podaných návrzích.
Další fáze legislativního procesu čili projednání v Senátu, podpis prezidenta a uveřejnění ve Sbírce zákonů budou následovat dle lhůt Jednacího řádu Parlamentu ČR a Ústavy ČR.
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.