Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Evropské fondy pomáhají v krajích ve ...

Evropské fondy pomáhají v krajích ve všech oblastech

27.09.2011: Aktuální Měsíční monitorovací zpráva týkající se čerpání z evropských fondů se ve své speciální kapitole věnuje problematice čerpání krajů. Kraje rozhodně patří mezi významnou skupinu žadatelů a příjemců z evropských fondů. Navíc naplňují těmito investicemi své strategické plány rozvoje (např. v oblasti sociálních služeb nebo dopravní infrastruktury).

Kraje jako příjemci čerpají největší podíl dotace z regionálních operačních programů, a to zejména na projekty dopravní infrastruktury (např. silnice II. a III. třídy, mosty, obchvaty), na projekty cestovního ruchu (např. propagace cestovního ruchu na krajské úrovni) a na projekty zaměřené na infrastrukturu spojenou s poskytováním veřejných služeb v zařízeních kraje (např. odborné materiální vybavení škol). Dále kraje čerpají finanční prostředky na projekty realizované z OP Lidské zdroje a zaměstnanost - OPLZZ (především projekty zaměřené na sociální služby, sociální integraci a zvyšování efektivnosti na krajských úřadech) a z Integrovaného OP - IOP, kde jde hlavně o dotace na projekty e-Governmentu a pořizování územně analytických podkladů.

Oblasti, ve kterých kraje realizují projekty spolufinancované z evropských fondů, lze shrnout v těchto bodech:

·         regionální dopravní infrastruktura

·         rozvoj cestovního ruchu

·         zvyšování kvality poskytování veřejných služeb

·         rozvoj veřejné infrastruktury, služeb a center

·         podpora sociálních služeb, sociální integrace a sociální prevence

·         zlepšování kvality životního prostředí

·         podpora vzdělávání ve školských zařízeních

·         podpora výzkumu a vývoje

 

Stručný přehled čerpání z evropských fondů k 7. září 2011

 

·         Podané žádosti:

70 620 žádostí v hodnotě 1 141,2 mld. Kč (151,9 % celkové alokace NSRR)

Meziměsíční nárůst o 1 662 žádostí v hodnotě 11,5 mld. Kč

·         Schválené projekty:

31 238 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v hodnotě 522,9 mld. Kč (69,6 % celkové alokace NSRR)

Meziměsíční nárůst o 873 projektů v hodnotě 19,0 mld. Kč

·         Proplacené prostředky příjemcům:

264,7 mld. Kč (35,2 % celkové alokace NSRR)

Meziměsíční nárůst o 11,5 mld. Kč

·         Certifikované výdaje:

112,6 mld. Kč (15,0 % celkové alokace NSRR)

Meziměsíční navýšení o 6,8 mld. Kč, tedy o 6,4 %

Více na http://www.strukturalni-fondy.cz/Mesicni-monitorovaci-zprava.

 

 

Poznámky pro média:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR ČR vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.

NSRR Národní strategický referenční rámec je dokument, který vypracovává každá členská země EU, navazuje na Národní rozvojový plán. Je to základní programový a strategický dokument obsahující priority a opatření, na které by členská země chtěla v daném programovacím období využít prostředky ze strukturálních fondů EU a Fondu soudržnosti. V NSRR je popsán celkový mechanismus a struktura čerpání fondů EU včetně popisu jednotlivých operačních programů. Dokument je připomínkován a schvalován ze strany Evropské komise. Až po vyjednání NSRR může dojít k vyjednávání jednotlivých operačních programů. Národní strategický referenční rámec 2007—2013 pro ČR vychází z Národního rozvojového plánu ČR 2007—2013.

OP VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporuje vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.

IOP – Integrovaný operační program je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.