Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > EK rekapituluje uplynulý rok v čerpání ...

EK rekapituluje uplynulý rok v čerpání evropských fondů v ČR

07.12.2011: Ve dnech 6. a 7. prosince 2011 ve Zlíně probíhá pravidelný tzv. „Annual Meeting“. Jedná se o každoroční Výroční setkání Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Národního orgánu pro koordinaci (MMR-NOK), Platebního a certifikačního orgánu, Auditního orgánu a řídících orgánů jednotlivých operačních programů se zástupci Evropské komise (EK).
Toto výroční setkání vidí MMR jako možnost prezentovat zástupcům Evropské komise dosažené výsledky využívání peněz z fondů EU v České republice. Velmi důležitá je také zpětná vazba, kterou v průběhu setkání získávají všichni zástupci operačních programů. Podle slov zástupců Evropské komise je Česká republika zemí, kde je vidět přínos peněz z fondů EU. Díky nim vznikají nové projekty, nová pracovní místa a dochází k plnění hlavního cíle kohezní politiky, a to k rovnoměrnému sociálnímu a hospodářskému růstu regionů a především k vyrovnávání rozdílů v území. Česká republika pokročila v čerpání evropských prostředků zase o kus dál oproti předchozímu roku a po celém jejím území můžeme najít výstupy z projektů realizovaných právě díky prostředkům kohezní politiky.

V rámci probíhajících prezentací a diskusí česká strana detailně objasňuje, co se skrývá za všemi finančními a věcnými ukazateli realizace operačních programů, otevírá aktuální problémy a hledá společná řešení. „Výroční setkání vidím jako dobrou příležitost společně se zástupci Evropské komise hledat řešení výzev, které máme před sebou, a sdílet zkušenosti se správou a využitím evropských fondů,“ říká k výročnímu jednání 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.
 
Součástí prvního dne programu byla návštěva projektů, které získaly podporu z operačních programů spolufinancovaných z rozpočtu EU. Jedná se o tři projekty, které byly realizovány ve Zlíně a jeho okolí. Kovárna Viva, podpořena z OP Podnikání a inovace. Projekt je zaměřený na podporu malého a středního podnikání. Druhým projektem je Centrum polymerních systémů, součást Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a je podpořen z OP Výzkum a vývoj pro inovace. Posledním navštíveným projektem byl Baťův institut, který vznikl revitalizací části bývalého areálu firmy Baťa a je podpořen z Regionálního OP Střední Morava.
Druhý den je věnován především prezentování a bilancování stavu realizace Národního strategického referenčního rámce, tedy prezentaci námi dosažených výsledků v jednotlivých programech Evropské komisi a diskuzi nad nejrůznějšími oblastmi spojenými s čerpání evropských prostředků.

Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů. Více na www.mmr.cz.
Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.