Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Braun: Koncentrace na méně témat je ...

Braun: Koncentrace na méně témat je potřebná, ale bez flexibility nepřinese očekávaný efekt

25.11.2011: Polská Poznaň hostí v těchto dnech setkání ministrů zodpovědných za kohezní politiku. Českou delegaci vede první náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun, který zdůraznil připravenost Česka k vedení konstruktivní diskuse, jenž přinese nejen zefektivnění, ale i zjednodušení procesů. V tomto ohledu nabídl platformu V4, které ČR v těchto měsících předsedá.
Česko podle Brauna souhlasí s tím, že budoucí kohezní politika bude přispívat k plnění cílů Strategie Evropa 2020 prostřednictvím 11 tematických cílů. „Nejsme si však jisti, zda návrh Evropské komise v podobě předem daných podílů na jednotlivé fondy či oblasti je správnou cestou. Vzhledem k různosti regionů EU budou strukturální fondy efektivní, pouze pokud budou intervence založeny na skutečných potřebách a dialogu aktérů,“ uvedl Daniel Braun.
 
„Stejně tak máme pochybnosti o přelévání již jednou alokovaných prostředků, tedy takzvaném 'ring-fencingu', v celkové výši 10 miliard EUR z Fondu soudržnosti do nově navrhovaného Nástroje k propojení Evropy. To nepovažujeme za zcela systémové a troufnu si říci, že s tímto názorem rozhodně nejsme mezi členskými státy ojedinělí. V první den ministerské schůzky zazněla podpora tomuto názoru dokonce i ze strany zástupců Evropského parlamentu,“ pokračoval Daniel Braun. Jako problematickou Česko vnímá úpravu způsobilosti DPH, která je striktnější než v současném období. Takové zpřísnění může především u obcí negativně ovlivnit schopnost spolufinancovat potřebné projekty.
 
V závěru svého projevu pak Daniel Braun apeloval na komplexní přístup ke změnám, který nesmí vynechat žádnou ze zúčastněných stran. „Přestože se Evropská komise ve svých návrzích inspirovala zjednodušením především pro příjemce, nelze opomíjet rovněž nutnost i nadále snižovat zátěž kladenou na administrátory programů,“ uzavřel Daniel Braun. 
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.