Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2011 > Braun: Česká republika stojí za svými ...

Braun: Česká republika stojí za svými prioritami

01.12.2011: Poslední listopadový den ve večerních hodinách proběhla videokonference mezi 1. náměstkem MMR Danielem Braunem, českými europoslankyněmi a europoslanci Zuzanou Brzobohatou, Andreou Češkovou, Oldřichem Vlasákem a Janem Březinou. Obě strany se vzájemně informovaly o postupech a strategii při vyjednávání budoucí kohezní politiky po roce 2013. Důležitým tématem byl aktuální stav implementace českých operačních programů a zprávy Evropské komise k chybovosti čerpání z fondů EU.
 
Videokonferenci inicioval Daniel Braun proto, aby mohl europoslance informovat o aktuálních tématech, která jsou v oblasti strukturálních fondů aktuálně řešeny, a stavu příprav příštího programového období 2014–2020. V jejím průběhu se rozproudila konstruktivní debata o postupu příprav i prioritách prosazovaných Českou republikou. Nechybělo ani hodnocení současné situace využívání peněz z fondů EU

Diskuze byla vedena v intencích několika představených tematických okruhů. K těm patří především konkurenceschopnost a její nástroje, jako je například provázání vědy a výzkumu s podnikatelskou sférou; na ně navazuje maximální snaha o efektivní trh práce. Nemalou úlohu v oblasti konkurenceschopnosti České republiky hraje rozvoj a dostupnost infrastruktury. Řešení problémů vyloučených lokalit a dostupností sociálních služeb tvoří z pohledu MMR základní pilíř při vyrovnávání hospodářské a sociální úrovně regionů. V neposlední řadě je potřeba klást důraz na otázky rozvoj a ochranu životního prostředí. Podle ČR je nutné pokračovat v procesu zjednodušování a snižování administrativní zátěže, a to nejen pro příjemce, ale pro všechny složky implementačního systému. „Zároveň vidíme nutnost zaměřit budoucí podporu na omezený počet tematických cílů, které budou v souladu se Strategií Evropa 2020 a které podpoří význam kohezní politiky,“ zdůrazňuje Daniel Braun.
 
Videokonference přinesla také vzájemnou konzultaci základní pozice České republiky k návrhům nařízení, ke kterým MMR zpracovává jako resort zodpovědný za kohezní politiku rámcovou pozici ČR. „Velmi oceňuji proaktivní přístup europoslanců, s nimiž diskutujeme o klíčových otázkách čerpání evropských fondů v ČR, o přípravě budoucího programového období i jejich intenzivní podporu při prosazování zájmů České republiky,“ uzavírá Braun.
 
Poznámky pro média
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie a také je řídícím orgánem několika operačních programů.
Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.