Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Vláda schválila pozice pro další jednání ...

Vláda schválila pozice pro další jednání o čerpání fondů EU

05.11.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo na jednání Vlády České republiky koncepční dokument, který shrnuje základní postoj ČR pro jednání o budoucnosti čerpání z fondů Evropské unie. Slouží také jako podklad do debaty vedené v rámci Evropské unie o podobě kohezní politiky po roce 2013.


Ministerstvo pro místní rozvoj tak splnilo úkol uložený v programovém prohlášení vlády: „vláda bude věnovat velkou pozornost přípravě a vyjednání podmínek pro čerpání evropských fondů v budoucím programovém období po roce 2013“. Ministerstvo jako koordinátor přípravy a realizace kohezní politiky EU v České republice věnuje mimořádnou pozornost přípravě jednotné národní pozice v uvedené oblasti a zapojuje všechny partnery na národní, regionální i místní úrovni s hlavním cílem vyjednání podmínek výhodných z hlediska národních zájmů.

Včasné sjednocení postojů a jejich dobrá koordinace pomůže českým zástupcům vybudovat si silnou pozici při jednání s Evropskou unií o budoucím programovacím období,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.

Výběr základních postojů ČR:

ČR prosazuje:
• koncentraci na omezený počet jasně definovaných priorit,
• dostatečnou míru flexibility pro stanovení mixu priorit na národní úrovni podle potřeb ČR,
• včasné zahájení programového období od 1.1.2014 s jasnými a předem známými pravidly (vazba na včasnou přípravu evropské legislativy a vyjednávání s Evropskou komisí o programech),
• zachování Evropského sociálního fondu v rámci kohezní politiky,
• zjednodušení řízení programů.

ČR nesouhlasí :
• se zkrácením programového období na méně než sedm let,
• se zavedením makroekonomické kondicionality, pokud nebude zajištěn rovnoměrný dopad na všechny členské státy,
• s tím, aby trestem za to, že se členský stát zpozdí se zaváděním evropské legislativy, bylo snižování příspěvků z fondů,
• se snížením váhy Fondu soudržnosti v budoucích objemech prostředků na kohezní politiku EU.  


Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz.    

Kohezní politika je z hlediska rozpočtu v současném programovém období 2007-13 druhou nejvýznamnější  politikou EU (35,7% z celkového rozpočtu EU). Obecným cílem kohezní politiky je podle čl. 174 Lisabonské smlouvy snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje různých regionů, snížení zaostalosti nejvíce znevýhodněných regionů a posilování hospodářské, sociální (a územní) soudržnosti za účelem harmonického vývoje EU.