Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Novela Občanského zákoníku změní oblast ...

Novela Občanského zákoníku změní oblast nájemního bydlení

08.11.2010: Vláda České republiky na svém středečním zasedání projedná návrh zákona, kterým se mění Občanský zákoník v oblasti nájemního bydlení. Cílem je posílit smluvní volnost pronajímatelů bytů při nakládání s jejich vlastním majetkem. Důraz je však kladen na zachování nezbytné ochrany nájemníků. Z jednostranného aktu určení regulovaného nájemného se tak opět stane oboustranná dohoda mezi nájemníkem a pronajímatelem.

Návrh novely z dílny Ministerstva pro místní rozvoj ČR také jasně řeší situaci, kdy obě strany smluvního vztahu nedojdou ke shodě. Nově by se tak mohly obrátit na soud se žádostí o stanovení výše nájemného v místě a čase obvyklém. Pro lepší orientaci soudů, ale především nájemců a pronajímatelů, připravuje ministerstvo pro místní rozvoj cenové mapy nájemného, které mají sloužit jako vodítko při hledání dohody.

Návrh také nepočítá s výpovědí bez právního důvodu. Účinnost novely je navržena 6 měsíců poté, co jí na závěr legislativního procesu podepíše prezident a bude vydána ve Sbírce zákonů.


Další důležitá ustanovení novely Občanského zákoníku:
• Omezení „zděděného“ nájmu – Stávající zákonná úprava stanoví, že po smrti nájemce (není-li společných nájemců) dochází k přechodu nájmu na osoby uvedené v zákoně. Není tedy uzavírána žádná nová smlouva a „zděděný“nájem trvá za stávajících podmínek. Novela navrhuje omezení trvání takto převedeného nájmu na dobu dvou let. Během této doby musí nový nájemce vyřešit svou bytovou situaci novou dohodou s pronajímatelem nebo změnou bydlení. Sociální klauzule však vyjímá z dvouletého omezení osoby starší 75ti let a osoby nezletilé.
• Výměny bytů budou možné jen se souhlasem všech zúčastněných stran.
• Tzv. „služební byty“ se ruší a v návrhu jsou na nahrazeny institutem nájmu bytu na dobu výkonu práce pro pronajímatele.
• Rozšíření ohlašovací povinnosti nájemce - Nájemci dosud oznamovali pouze změnu v počtu osob. Nově se požaduje oznamování změn i dalších údajů (nutných pro zjištění přechodu nájmu, vzniku společného nájmu atp.). Za tím účelem je nutné aby pronajímatel zjistil počáteční stav těchto údajů. Nesdělení těchto údajů může být považováno za hrubé porušení povinností nájemce a může tak založit výpovědní důvod.

 

Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.

Soubory ke stažení