Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Na územní plány bude více peněz

Na územní plány bude více peněz

16.12.2010: S obrovským zájmem se setkala právě skončená 8. výzva Integrovaného operačního programu (IOP). Ministerstvo pro místní rozvoj se proto rozhodlo navýšit původní alokaci 158,7 milionu korun o dalších 53,5 milionu korun.
Osmá výzva IOP byla zaměřena na Podporu tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území. V tomto případě obec kromě příspěvku ze Strukturálních fondů EU ve výši 85% nákladů projektu získá i 15% ze státního rozpočtu. 
 
Uzávěrka žádostí byla 13. prosince 2010 a jen za poslední dva dny bylo doručeno 58 projektů, celkem tak obce podaly 261 žádostí o dotaci. „Ministerstvo pro místní rozvoj se v zájmu efektivity a hospodárnosti rozhodlo navýšit alokaci této výzvy o potřebný objem prostředků tak, aby všechny projekty, které splní předepsané podmínky výzvy, byly podpořeny,“ uvedl Daniel Braun, 1. náměstek ministra pro místní rozvoj.
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.
 
Integrovaný operační program (IOP) je zaměřený na řešení společných regionálních problémů v oblastech infrastruktury pro veřejnou správu, veřejné služby a územní rozvoj: rozvoj informačních technologií ve veřejné správě, zlepšování infrastruktury pro oblast sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik, podporu cestovního ruchu, kulturního dědictví, zlepšování prostředí na sídlištích a rozvoj systémů tvorby územních politik.
 
Územní plány jsou podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, jediným nástrojem obcí, kterým mohou vymezit nové rozvojové plochy a koridory. Územní plány jsou nezbytným nástrojem obcí, zejména pokud jde o zajištění územní ochrany ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury, stabilizaci sídelní struktury, pro komplexní řešení územních podmínek hospodářských, ekologických a sociálních problémů v území, předcházení problémům degradace životního prostředí a extenzivní urbanizace. Více informací na www.strukturalni-fondy.cz/iop/5-3.