Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Ministr Jankovský: Nájemníci nesmí ...

Ministr Jankovský: Nájemníci nesmí podlehnout nátlaku

18.11.2010: Ministr Kamil Jankovský se sešel se zástupci nájemníků žijících v bytech společnosti CPI. Vyslechl jejich argumenty, kterými se brání skokovému zvyšování nájemného.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se snaží o zprostředkování dialogu obou stran zainteresovaných v problematice nájemního bydlení. „Dlouhodobě spolupracujeme se sdruženími nájemníků i majitelů domů a snažíme se na obou stranách ‘mírnit vášně’,” řekl ministr Kamil Jankovský. Nájemní vztah je podle něj smlouvou mezi rovnocennými stranami, které mají svá práva i povinnosti. „Nájemníci se nesmí nechat zastrašit případným agresivním vyjednáváním ze strany majitelů. Pokud cítí, že se jim děje křivda, nebo je na ně vyvíjen nepřiměřený nátlak, zákon jim dává cestu, jak se bránit včetně soudního sporu,“ vysvětlil ministr dnešní setkání.

Nájemníci, kteří budou mít problém zvýšené nájemné zaplatit, mohou požádat o příspěvek na bydlení. Pokud jejich platba za bytovou plochu spolu s ostatními náklady na bydlení přesáhne 30% disponibilních příjmů domácnosti, lze čerpat příspěvek na bydlení až do výše normativů stanovených pro daný rok Ministerstvem práce a sociálních a věcí (MPSV). Dávku vyplácí místně příslušný Úřad práce. Pokud  tato dávka nepostačuje, může sociální odbor místního pověřeného obecního úřadu ještě poskytnout tzv. „doplatek na bydlení“ v režimu hmotné nouze.

Ministerstvo pro místní rozvoj také připravuje cenové mapy, které by měli sloužit jako orientační pomůcka při vyjednávání o výši nájmu. Tyto souhrny by zachycovaly rozmezí cen, v nichž se platba za metr čtvereční v různých regionech pohybuje. „Samozřejmě nelze připravit takovou mapu, která by postihla každý jednotlivý nájemní byt, naším cílem je taková, která stanoví rozmezí v dané lokalitě v závislosti na kvalitě bytu,“ uzavřel Kamil Jankovský


Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU).

Více na www.mmr.cz.    

Deregulace nájmů je zákonem řízený proces narovnání obchodních vztahů na trhu s nájemními byty. Jeho průběh je striktně ukotven v zákoně č. 107/2006 Sb., O jednostranném zvyšování nájemného, který přesně definuje maximální možná navýšení nájemného v dané oblasti České republiky v průběhu platnosti zákona. Ta je stanovena do 31. 12. 2010 pro území České republiky s výjimkou Prahy, krajských měst kromě Ústí nad Labem a Ostravy a měst nad 10 tisíc obyvatel ve Středočeském kraji, Pro tato zbývající území je platnost prodloužena do 31. 12. 2012.
Po skončení tohoto procesu již nelze nájemné za žádných podmínek jednostranně zvyšovat. Jakákoli změna výše nájemného je možné pouze se souhlasem obou stran, nájemce i pronajímatele.