Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo ...

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotace pro regiony

20.12.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační programy v regionální politice pro příští rok. Na webových stránkách MMR je zveřejněna výzva k podávání žádostí o dotace z programu Podpora rozvoje regionů.
Předběžně je zatím pro žádosti připraveno 367 milionů korun. Lhůta pro podávání žádosti začíná běžet dnem 20. prosince 2010 a končí 21. února 2011. Výzva se týká podprogramů: 
 
  • „Podpora revitalizace bývalých vojenských areálů“ (podprogram117D814) - Tento podprogram je určen pro obce (svazky obcí), v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly původní vojenský majetek do svého vlastnictví. Formou podpory je dotace poskytovaná až do výše 75 % skutečně vynaložených nákladů akce.
  • „Podpora obnovy a rozvoje venkova“ (podprogram117D815) - Tento podprogram je určen pro obce do 3000 obyvatel a svazky obcí. Formou podpory je dotace poskytovaná až do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů akce. 
 
Zásady podprogramů pro poskytování dotací v roce 2011 a kritéria hodnocení žádostí jsou k dispozici zde
 
Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.