Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Ministerstvo hledá zpracovatele cenové mapy

Ministerstvo hledá zpracovatele cenové mapy

29.12.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes zveřejnilo výzvu k podání nabídek v rámci Veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytnutí služeb sběru, zpracování a poskytování dat o obvyklém nájemném na části území České republiky“, tedy tvorby cenové mapy místně obvyklého nájemného.
Pilotní projekt, jehož zpracovatele MMR hledá, by měl trvat do poloviny roku 2012 a celková výše zakázky by neměla přesáhnout částku 1,9 milionu Kč. „Cenová mapa bude objektivním souborem dat o výši nájemních smluv uzavřených po 1. lednu 2011. V žádném případě nebude nahrazovat regulaci a nebude zvýhodňovat ani jednu ze stran. Bude pouze informačním vodítkem pro nájemníky a majitele o tom, jakých cen je možné dosáhnout v daném místě a čase,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj. 
 
Zájemci o účast ve výběrovém řízení musí své nabídky doručit nejpozději do 10. ledna. První verze cenové mapy by měla pak být hotová do konce února. Detaily VZMR jsou k dispozici zde.    
 
Poznámka pro média
 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.
 
Deregulace nájmů je zákonem řízený proces narovnání vztahů na trhu s nájemními byty. Jeho průběh je striktně ukotven v zákoně č. 107/2006 Sb., O jednostranném zvyšování nájemného, který přesně definuje maximální možná navýšení nájemného v dané oblasti České republiky v průběhu platnosti zákona. Ta je stanovena do 31. 12. 2010 pro území České republiky s výjimkou Prahy, krajských měst kromě Ústí nad Labem a Ostravy a měst nad 10 tisíc obyvatel ve Středočeském kraji. Pro tato zbývající území je platnost prodloužena do 31. 12. 2012. Po skončení tohoto procesu již nelze nájemné za žádných podmínek jednostranně zvyšovat. Jakákoli změna výše nájemného je možné pouze se souhlasem obou stran, nájemce i pronajímatele.