Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Média uvádí nepřesnou citaci o financích ...

Média uvádí nepřesnou citaci o financích určených programu NOVÝ PANEL v roce 2011

08.11.2010: Čtvrteční Hospodářské noviny v článku „Našlo se půl miliardy. Majitelé paneláků mohou opravovat“ nepřesně citují vyjádření Kamila Jankovského. Ministr pro místní rozvoj by proto rád uvedl své vyjádření na pravou míru, protože z článků vychází celá řada dalších médií.

„Není pravdou, že v rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj nebo Státního fondu pro rozvoj bydlení jsou již pro rok 2011 na program NOVÝ PANEL vyčleněny konkrétní finanční prostředky. Redaktorovi Hospodářských novin jsem naopak řekl, že tyto prostředky teprve hledáme na vládní úrovni. Zmiňovaná půl miliarda byla pouze odhadem prostředků, které by mohly v rámci úvodní výzvy programu v roce 2011 postačovat k uspokojení poptávky žadatelů,“ říká Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.


Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.     

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) je právnickou osobou zřízenou zákonem č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Fond vznikl dnem nabytí účinnosti zákona, dne 21 . července 2000. Fond shromažduje finanční prostředky určené na podporu bydlení a podporuje soukromé a obecní investice do výstavby bytů, oprav a modernizace bytů a výstavby technické infrastruktury.

Program NOVÝ PANEL je nepřímý dotační titul poskytovaný výhradně z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB). Poskytuje se v podobě příspěvku na úroky k úvěrům na opravy panelových (dříve PANEL) i nepanelových (od poloviny roku 2009 s názvem NOVÝ PANEL) bytových domů. Příjemcem může být jakýkoli vlastník domu, případně společenství vlastníků. Výše příspěvku se poskytuje v rozsahu 2,5 až 4 procentní body v závislosti na komplexnosti oprav.