Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Konec regulace nájemného posílí pozice ...

Konec regulace nájemného posílí pozice nájemníků

05.10.2010: Proces zákonem řízené deregulace nájemného pro řádově 60 procent obyvatel nájemních bytů skončí k 31. prosinci 2010 a posílí tak jejich legislativní pozici. Po tomto datu se stanou plnoprávnými účastníky smluvních vztahů. Novou úroveň nájemného již nebude určovat zákon, ale dohoda s pronajímatelem.

Pro řádově 450 tisíc bytů tak v letošním roce skončí postupné uvolňování regulace výše nájemného, které bylo v roce 2006 zakotveno v zákoně č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. Ten stanovil povolené meziroční přírůstky výše nájemného odvozené od prodejních cen obdobných bytů postavených před rokem 1993. Záměrem této legislativní úpravy bylo narovnání situace na trhu s nájemními byty a přiblížení výše regulovaného nájemného k tržním hodnotám. Proces začal 1. ledna 2007 v celé ČR a ve většině měst a obcí ČR skončí 31. prosince 2010. V Praze, v krajských městech mimo Ústí nad Labem a Ostravy a ve středočeských městech nad 10 tisíc obyvatel pak bude trvat ještě další dva roky.


Proti zvyšování nájemného podle končícího zákona nájemník neměl obranu. Po skončení účinnosti tohoto zákona se nájemník opět stane plnoprávným účastníkem nájemní smlouvy. Novou úroveň nájemného již nebude určovat žádný předpis, ale dohoda s pronajímatelem.


„Nájemníci, kterým končí regulované nájemné, by měli věnovat zvýšenou pozornost korespondenci s pronajímatelem. Návrh na zvýšení nájemného, který možná v současné době obdrželi, není jednostranný akt, ale návrh k dalšímu jednání. I kdyby bylo v návrhu napsáno, že v případě pasivity nájemníka návrh pronajímatele platí, není tomu tak. Dohoda o zvýšení nájemného je aktivním smluvním počinem obou stran a musí mít písemnou formu,“ radí nájemníkům ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský.


Poznámka pro média
Deregulace nájmů je zákonem řízený proces narovnání obchodních vztahů na trhu s nájemními byty. Jeho průběh je striktně ukotven v zákoně č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného, který přesně definuje maximální možná navýšení nájemného v dané oblasti České republiky v průběhu platnosti zákona. Ta je stanovena do 31. 12. 2010 pro území České republiky s výjimkou Prahy, krajských měst kromě Ústí nad Labem a Ostravy a měst nad 10 tisíc obyvatel ve Středočeském kraji. Pro tato zbývající území je platnost prodloužena do 31. 12. 2012. Po skončení tohoto procesu již nelze nájemné za žádných podmínek jednostranně zvyšovat. Jakákoli změna výše nájemného je možná pouze se souhlasem obou stran, nájemce i pronajímatele.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. Více na www.mmr.cz.