Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Jankovský: SON bude nájemníkům pomáhat ...

Jankovský: SON bude nájemníkům pomáhat ještě intenzivněji

23.11.2010: Ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a předseda Sdružení nájemníků (SON) Milan Taraba se dnes dohodli na širším zapojení terénních pracovišť Sdružení do právní a organizační pomocí nájemníkům, kteří bydlí v bytech, kde končí po 1. lednu 2011 režim regulace nájmu.

S koncem účinnosti zákona č. 107/2006 Sb., O jednostranném zvyšování nájemného nastane pro řadu nájemníků situace, s níž mohou potřebovat výrazně pomoci. „Přestože tento termín je již více než čtyři roky znám, předešlé vlády se příliš nevěnovaly jeho komunikaci. Snažíme se nyní tuto situaci na poslední chvíli řešit.,“ řekl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.

Proto ministr požádal na dnešní schůzce předsedu Sdružení nájemníků Milana Tarabu, aby v rámci regionálních pracovišť Sdružení byly posíleny již existující služby v následujícím období. Nájemníci tak mohou ve zvýšené míře využívat jednoduchý právní a zejména organizační servis, včetně například návrhů smluv a podání. Seznam regionálních pracovišť najdou na webové adrese www.son.cz    .


Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.     

Deregulace nájmů je zákonem řízený proces narovnání obchodních vztahů na trhu s nájemními byty. Jeho průběh je striktně ukotven v zákoně č. 107/2006 Sb., O jednostranném zvyšování nájemného, který přesně definuje maximální možná navýšení nájemného v dané oblasti České republiky v průběhu platnosti zákona. Ta je stanovena do 31. 12. 2010 pro území České republiky s výjimkou Prahy, krajských měst kromě Ústí nad Labem a Ostravy a měst nad 10 tisíc obyvatel ve Středočeském kraji, Pro tato zbývající území je platnost prodloužena do 31. 12. 2012.
Po skončení tohoto procesu již nelze nájemné za žádných podmínek jednostranně zvyšovat. Jakákoli změna výše nájemného je možné pouze se souhlasem obou stran, nájemce i pronajímatele. 

 Sdružení nájemníků ČR (SON) je jednotnou organizací (občanským sdružením) působící na celém území České republiky. Při uplatňování svých programových cílů využívá též svých poznatků z členství v Mezinárodní unii nájemníků (IUT), spolupráce se státními orgány a orgány samosprávy všech stupňů, s právnickými a fyzickými osobami, které mají podobné cíle. Prosazuje oprávněné požadavky nájemců a uživatelů bytů a význam nájemního bydlení pro občany (včetně družstevního) při jednání s orgány státní správy a samosprávy a pronajímateli. Poskytuje služby i vlastníkům bytů, kteří byty využívají pro vlastní potřebu. Předkládá vlastní návrhy a náměty řešení v bytové oblasti, připomínkuje návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení. Organizuje poradny SON s cílem poskytovat odborné konzultace a pomoc potřebným v bytové problematice. Je nezávislé na politických stranách, vládě a ostatních subjektech v ČR. Za základ považuje vysoce kvalifikovanou práci opřenou o celoživotní vzdělávání občanů a o rozvoj vědy a techniky  využívajících moderních technologií spolu s uplatněním vysoké úrovně řízení. Je připraveno aktivně vystupovat k ochraně právního řádu ČR a jeho účinné aplikace v oblasti bydlení a sociálních služeb. www.son.cz