Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2010 > Jankovský: Jsme zase o krok blíže k cíli

Jankovský: Jsme zase o krok blíže k cíli

21.12.2010: Ministerstvo pro místní rozvoj splnilo jeden z milníků v rámci snahy o zlepšení kvality služeb v domácím cestovním ruchu. Jeho zástupci v německém Bonnu podepsali smlouvu o nákupu licence německého systému kvality služeb.
Licence ServiceQualität Detschland bude využita jako základ pro tvorbu Národního systému kvality služeb cestovního ruchu. Na jednání s Německým svazem cestovního ruchu byla rovněž dohodnuta forma další spolupráce mezi oběma stranami a jejich vzájemná výměna zkušenosti. 
 
„Hodnocení služeb v rámci domácího cestovního ruchu je velmi diskutovanou otázkou. Nákupem licence německého systému kvality jsme postoupili o krok blíže ke splnění cíle, kterým je zlepšení služeb poskytovaných turistům,“ uvedl Kamil Jankovský, ministr pro místní rozvoj.
 
Cestovní ruch má pro ekonomiku České republiky značný potenciál. Včetně multiplikačních efektů se podílí na celkové produkci ČR 5,6 procenty, na příjmech státního rozpočtu dokonce 6,9 procenty. Zaměstnává 7,6 procent pracujících, tedy dvaapůlkrát více lidí než v zemědělství.
 
Poznámka pro média

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje ve státní správě významnou roli. Ministerstvo bylo zřízeno s účinností od 1. listopadu 1996 a je ústředním orgánem státní správy ve věcech: regionální politiky, politiky bydlení, rozvoje domovního a bytového fondu, nájmu bytů a nebytových prostor, územního plánování, stavebního řádu, vyvlastnění, investiční politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví. MMR také vykonává roli Národního orgánu pro koordinaci (NOK) pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (EU). Více na www.mmr.cz.
 
Národní systém kvality služeb cestovního ruchu je primárně určen pro malé a střední podniky působící v cestovním ruchu. Napomáhá systematickému zvyšování kvality poskytovaných služeb a získávání odborných znalostí. Celý systém bude dopracován během roku 2011 tak, aby od roku 2012 mohla být zahájena certifikace jednotlivých subjektů. Na jeho tvorbě MMR spolupracuje se zástupci profesních sdružení, která reprezentují nejvýznamnější segmenty cestovního ruchu, pro něž je systém vytvářen. Více na http://www.mmr.cz/Cestovni-ruch/Informace-Udalosti/Narodni-system-kvality-sluzeb