Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2009 > Pro územní plány obcí je připraveno 158 ...

Pro územní plány obcí je připraveno 158 milionů

03.11.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí podpory obcím z fondů EU. Z Integrovaného operačního programu a rozpočtu ministerstva je na pořízení a aktualizaci územních plánů obcí s více než 500 obyvateli připraveno celkem 158 milionů korun.
Podpora je poskytována formou dotace na individuální projekty. Podíl spolufinancování z EU bude pro všechny projekty ve výši 85 % celkových výdajů, zbylých 15 % tvoří národní spolufinancování hrazené ze státního rozpočtu. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na projekt je 4 miliony korun. Celkový finanční objem výzvy je 158 700 000 Kč.

Jedná se již o třetí výzvu v této oblasti a doposud bylo předloženo 125 projektů v celkové výši 97 milionů Kč.

„Věřím, že tyto cílené peníze pomohou obcím v jejich územním rozvoji a budou díky nim realizovány projekty, které by si obce jinak nemohly dovolit,“ uvedl ministr Rostislav Vondruška.

Žádosti o dotaci přijímají od 30. října 2009 pobočky Centra pro regionální rozvoj ČR podle územní příslušnosti určené místem realizace projektu. K tištěné žádosti musí být přiloženy všechny povinné přílohy. Žadatel podává projektovou žádost prostřednictvím aplikace Benefit7. Formulář projektové žádosti včetně seznamu povinných příloh je k dispozici v elektronické formě na webové adrese http://www.eu-zadost.cz/    . Seznam povinných příloh je uveden také v Příručce pro žadatele a příjemce.

O podporu mohou požádat obce od 500 obyvatel (včetně), které splní alespoň jednu z následujících podmínek:

• leží v rozvojové oblasti, rozvojové ose nebo ve specifické oblasti zpřesněné či vymezené v zásadách územního rozvoje kraje, nebo

• do doby nabytí účinnosti zásad územního rozvoje je jmenovitě uvedena v „Seznamu obcí, které leží v rozvojových oblastech, osách a specifických oblastech republikového významu“, který je přílohou Příručky pro žadatele a příjemce, nebo

• minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém území nebo jejich obytné místnosti určené pro bydlení byly po 1. 1997 zaplaveny a tyto stavby nemají dosud zajištěnou protipovodňovou ochranu, nebo

• obec musí v územním plánu prověřit rozvojový záměr obsažený v Politice územního rozvoje 2008 nebo v územně plánovací dokumentaci kraje.


Celý text výzvy je k dispozici na stránkách strukturálních fondů.