Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Rozvoj regionů a 10 let regionální ...

Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v České republice (1)

16.01.2009: Dnes se v brněnském kině ART uskutečnila konference, kterou uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj  pod názvem „Rozvoj regionů a 10 let regionální politiky v České republice".

V úvodu konference vystoupil 1. místopředseda vlády a ministr Jiří Čunek, který zhodnotil význam regionální politiky od roku 1990 a mimo jiné řekl: Výrazné změny postihly po roce 1990 zejména úsek trhu práce a v důsledku ekonomických změn ve většině odvětví národního hospodářství došlo k poklesu zaměstnanosti. Regionální diference byly pak ovlivňovány především výrazným poklesem výroby a zaměstnanosti v těžkém průmyslu, snižováním počtu pracovníků v zemědělství, nestejnoměrným rozvojem soukromého podnikání a terciálního sektoru a také nízkou meziregionální mobilitou pracovních sil. Nerovnoměrný vývoj prohloubila i řada územně-technických specifik a problémů."

Ministr rovněž zdůraznil, že dosavadní zkušenosti regionální politiky budou využity při určení možných regionálních dopadů snižujícího se tempa hospodářského růstu v nadcházejícím období.

Účastníci konference se pak blíže seznámili se strategií regionálního rozvoje na období 2007-2013, s programy regionálního rozvoje, kde se těžiště podpory postupně přesouvá od národních programů k programům realizovaným v rámci politiky soudržnosti EU.

1. náměstek ministra Ing. Milan Půček se ve svém vystoupení zaměřil na úlohu MMR v regionální politice a zároveň seznámil účastníky konference s připravovanými aktivitami ministerstva na podporu rozvoje územních samosprávných celků v roce 2009. Upozornil mimo jiné na nový program „Bezbariérové obce" a dva nové dotační tituly v rámci Programu obnovy venkova „Podpora obnovy drobných sakrálních staveb" a „Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti."

Zazněly i další zajímavé příspěvky týkající se rozvoje obcí a jejich revitalizace, hovořilo se i o roli krajů a mikroregionů při rozvoji území. V diskusi se pak účastníci konference z řad zástupců institucí státní správy, samosprávy a spolků zajímali především o řešení romské problematiky a  možnosti nastavení provázanosti strategických koncepčních dokumentů na různých úrovních.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/