Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Programy podpory regionálního rozvoje a ...

Programy podpory regionálního rozvoje a bytové politiky pro rok 2009 schváleny!

16.01.2009: Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek schválil zásady programů podpory regionálního rozvoje pro rok 2009. Vychází tím vstříc případným žadatelům, aby měli dostatek času na zpracování žádostí o podporu a na přípravu všech požadovaných dokladů. Včasný termín též umožní kvalitnější přípravu akcí pro rok 2009.

V roce 2009 budou realizovány následující regionální programy:

Podpora úprav bývalých vojenských areálů k obecnímu využití

Cílem programu je formou dotace přispět na úpravy budov a ploch v bývalých vojenských areálech k novému využití pro poskytování služeb ve veřejném zájmu nebo k podnikatelskému využití či na aktualizaci nebo pořízení změn územně plánovací dokumentace. Program je určen pro obce, v jejichž územním obvodu došlo v období od ustavení obecních zastupitelstev v roce 1990 k rušení vojenských posádek nebo zařízení a které převzaly příslušný vojenský majetek do svého vlastnictví. Příjemcem dotace je obec, případně svazek obcí.

 

V roce 2009 má program následující dotační tituly:

 • infrastruktura a rekonstrukce
 • aktualizace územně plánovací dokumentace obcí

 

Podpora obnovy venkova

Cílem programu je formou dotace podpořit obnovu a rozvoj venkovských obcí. Program předpokládá spoluúčast obyvatel venkova, občanských spolků a sdružení při obnově jejich obce v souladu s místními tradicemi. Příjemci podpory jsou vymezeni a specifikováni pro každý z pěti dotačních titulů zvlášť. Obecně se však jedná o obce či svazky obcí. Program je od roku 2009 rozšířen o 2 nové dotační tituly.

V roce 2009 má program následující dotační tituly:

 • Podpora vítězů soutěže Vesnice roku
 • Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
 • Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova
 • Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
 • Podpora zapojení romské komunity do života obce a společnosti

 

Nově je od roku 2009 vyhlášen program:

Bezbariérové obce

Cílem programu je formou dotace  přispět k odstraňování bariér v  budovách městských a obecních úřadů a domů s pečovatelskou službou. Příjemcem podpory jsou obce a města, která mají schválenou bezbariérovou trasu v rámci programu Národního rozvojového programu mobility pro všechny. Výše podpory ze státního rozpočtu může dosáhnout až 50 % celkových nákladů akce.

Program je  určen na  podporu projektů zaměřených na:

 • odstraňování bariér při vstupu do budov a výstupu z budov,
 • odstraňování bariér uvnitř budov,
 • bezbariérové úpravy WC a sociálních zařízení ve veřejných prostorách,
 • pořizování a aplikace zdvižných a transportních technologií a systémů.

 

Ministr pro místní rozvoj již také vyhlásil podprogramy na rok 2009, v rámci nichž budou poskytovány dotace na podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. Lhůta pro doručení žádostí o dotaci začíná běžet dnem 1. prosince 2008 a končí dnem 4. března 2009.

Podpora regenerace panelových sídlišť pro rok 2009

Podprogram zahrnuje věcné podmínky dané nařízením vlády č. 494/2000 Sb., o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť. Příjemcem dotace může být obec, na jejímž území se nachází panelové sídliště o celkovém počtu nejméně 150 bytů, má schválený územní plán a projekt regenerace panelového sídliště. Území vybrané městem pro realizaci projektu z národní podpory v rámci tohoto podprogramu nesmí být zahrnuto v rámci IPRM na podporu revitalizace veřejného prostranství z oblasti intervence 5.2 IOP.

Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2009

Podpora je poskytována na výstavbu dopravní a technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových domů, rodinných domů nebo bytových a rodinných domů. Podpora je poskytována jako účelová investiční dotace. Příjemcem dotace je obec, max. výše dotace je 50 tis. Kč na následně vybudovanou bytovou jednotku. Podpora je poskytována podle pravidla „de minimis", která stanoví, že součet všech podpor poskytnutých žadateli nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR.

Podpora výstavby podporovaných bytů pro rok 2009

Je podporována výstavba nájemních bytů pro osoby v nepříznivé sociální situaci, jejichž snížená soběstačnost je způsobená věkem nebo zdravotním stavem nebo pro osoby, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemného vztahu.

Příjemcem dotace je obec, výše dotace na jednu bytovou jednotku je u pečovatelského bytu 600 tis. Kč, u vstupního bytu, pokud vznikne nový byt 550 tis. Kč nebo na úpravu bytu  250  tis. Kč. U výstavby, která dosahuje nízkoenergetického standardu, je možné částky navýšit o 50 tis. Kč. Podpora je poskytována podle pravidla „de minimis", která stanoví, že součet všech podpor poskytnutých žadateli nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR.

Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2009

Je poskytována státní dotace na výměnu domovních olověných rozvodů. Podpora má charakter neinvestiční dotace ve výši 10 tis. Kč na 1 bytovou jednotku. Příjemcem dotace je vlastník, spoluvlastník či společenství vlastníků domu s olověnými domovními rozvody vody. Podpora je poskytována podle pravidla „de minimis", která stanoví, že součet všech podpor poskytnutých žadateli nesmí v tříletém období přesáhnout částku v Kč odpovídající 200 000 EUR.

Zásady programů a současně výzvy pro příjem  žádostí o poskytnutí dotace v roce 2009 jsou zveřejněny od 1. 12. 2008 na webových stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/