Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2008 > Další postup v rámci Politiky územního ...

Další postup v rámci Politiky územního rozvoje ČR 2008

20.01.2009: Veřejná projednání zorganizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR nad rámec stavebního zákona, z důvodu lepšího zapojení veřejnosti do procesu připomínkování pořizovaných dokumentů. Zahájení vnějšího připomínkového řízení a připomínkování PÚR ČR 2008 ze strany veřejnosti proběhlo 12. 6. 2008.

Kompletní materiál k dokumentu PÚR ČR 2008 byl zveřejněn na webových stránkách MMR ČR déle něž 90 dnů. Konečný termín pro zasílání připomínek veřejnosti byl 25. 9. 2008. V rámci procesu veřejného připomínkování PÚR ČR 2008 zorganizovalo MMR dvě veřejná projednání návrhu PÚR ČR 2008. První projednání proběhlo v Praze 22. 7. 2008 a druhé v Brně 17. 9. 2008. Cílem bylo poskytnout veřejnosti informace a odborný výklad potřebný k podávání připomínek. 

K návrhu PÚR ČR 2008 se vyjádřila oficiální připomínková místa (ministerstva a kraje), řadu připomínek MMR obdrželo od veřejnosti a doručena byla i stanoviska od sousedních států (Slovenska, Saska a Rakouska). Všechna došlá stanoviska a připomínky k návrhu PUR ČR 2008, které MMR obdrželo do 25. 9. 2008, jsou v současné době vyhodnocována. Vypořádání zásadních připomínek zaslaných od ministerstev a krajů bude probíhat na přelomu října a listopadu 2008. V této souvislosti Ministerstvo pro místní rozvoj děkuje všem, kteří využili možnost zapojit se do procesu připomínkování PÚR ČR 2008.

Ministerstvo podle § 33 odst. 6 stavebního zákona zohlední výsledky vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Zohlední také stanoviska, připomínky veřejnosti, případná vyjádření sousedních států a výsledky konzultací. Poté upraví návrh PUR ČR 2008, který znovu projedná se zástupci ministerstev, příslušných ústředních správních úřadů a krajů. Následně bude dokument zaslán k projednání Vládě ČR. Předpoklad je, že konečný návrh PÚR ČR 2008 bude zaslán na Úřad vlády do konce roku 2008.

Z § 34 odst. 1 písm. a) stavebního zákona vyplývá, že součástí materiálu do vlády bude i zpráva o projednání návrhu PÚR ČR 2008 obsahující vyhodnocení stanovisek ministerstev, jiných ústředních správních úřadů a krajů, připomínek veřejnosti, případných vyjádření sousedních států a výsledků konzultací se zdůvodněním způsobu jejich zapracování. Tato zpráva bude zveřejněna na internetových stránkách MMR ČR na přelomu měsíců listopadu a prosince 2008. Na základě § 186 stavebního zákona a v souladu s výše zmíněným usnesením vlády č. 561/2006 má být návrh PÚR ČR 2008 spolu se Zprávou o uplatňování PÚR ČR 2006 předložen vládě ke schválení v termínu do 31. prosince 2008.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Samostatné oddělení komunikace MMR ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: http://www.mmr.cz/