Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Výzva pro obce a kraje postižené živelní ...

Výzva pro obce a kraje postižené živelní pohromou

13.01.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj opětovně upozorňuje obce a kraje, které utrpěly škody na svém majetku v důsledku živelních pohrom v letošním roce, že na obnovu svého majetku mohou stále žádat o podporu MMR.

Státní program na obnovu obecního a krajského majetku postiženého živelní anebo jinou pohromou byl vyhlášen 1. února 2007 a týká se živelních pohrom, které postihly naši republiku v roce 2007. Jedná se např. o škody způsobené orkánem, lokálními povodněmi, nebo přívalovými dešti.

K dnešnímu dni bylo přijato celkem 150 žádostí, z nichž 61 již bylo schváleno k podpoře a 23 zamítnuto pro nesplnění podmínek programu. Další žádosti jsou připraveny pro jednání hodnotitelské komise. Pro povodně 2006 byl příjem žádostí ukončen ke dni 15.6.2007, avšak příjem žádosti na podporu obnovy majektu zničeného pohromou 2007 dosud trvá.

Podpora se poskytuje ve formě investiční i neinvestiční účelové dotace. Program je určen na rekonstrukci nebo opravu objektů v majetku obce nebo svazku obcí, které byly poškozeny živelní nebo jinou pohromou, popř. na pořízení nového majetku se stejnou funkcí, kterou plnil majetek zničený pohromou (jde zejména o mosty, místní komunikace, veřejná prostranství, obecní stavby a zařízení včetně staveb a zařízení preventivní infrastruktury).

Program není určen na podporu obnovy bytového fondu ve vlastnictví obcí. Program také není určen na úhradu provozních nákladů vynaložených v průběhu nebo bezprostředně po pohromě.

Žadatel o poskytnutí dotace zašle ministerstvu pro místní rozvoj vyplněný formulář Žádosti o poskytnutí dotace z programu "Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou", a současně písemnou žádost včetně požadovaných příloh. K rozhodnutí poskytnutí dotace mohou být předloženy pouze úplné žádosti.Zásady programu včetně formuláře žádosti jsou zveřejněny na internetových stránkách MMR.

V návaznosti na rozhodnutí ministra pro místní rozvoj budou podpořené i nepodpořené akce a projekty zveřejněny na internetových stránkách ministerstva pro místní rozvoj a účastníci programu budou písemnou formou vyrozuměni o přiznání či nepřiznání dotace.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 2. 10 2007, OVV