Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Vláda schválila systém informování o ...

Vláda schválila systém informování o možnostech čerpání z fondů EU

13.01.2009: Na svém dnešním jednání schválila Vláda České republiky Jednotný systém info rmování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů.

V úkolu č. 139 (08-11) si vláda dala za cíl "vytvořit přehledný a jednotný systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů" (dále jen "jednotný systém informování").

Již ve svém programovém prohlášení se Vláda ČR zavázala k poskytování informací o fondech EU a současně k zajištění včasného a kvalitního dokončení operačních programů pro využívání prostředků fondů Evropské unie v období 2007-2013. Programové prohlášení vlády dále deklarovalo naplnění principu průhlednosti a průběžného financování, omezování administrativní a byrokratické zátěže a dodržování předem jasně stanovených pravidel. Programové prohlášení dále ukládá poskytovateli podpory povinnost připravit návrhy na zjednodušení i větší transparentnost systému rozdělování evropských fondů a zpracovat implementační dokumenty jednotlivých operačních programů, které jsou na uvedených principech postaveny.

Jednotný systém informování veřejnosti představuje způsob, jakým jsou zajištěny vzájemné vztahy a vazby mezi publicitou Národního strategického referenčního rámce a jednotlivými řídícími orgány. V jednotlivých částech materiálu jsou přehledně charakterizována východiska a legislativní dokumenty EU a ČR upravující oblast komunikace fondů EU. Dále pak klíčové prvky systému informování veřejnosti na národní úrovni a úrovni jednotlivých programů.

Komunikaci na národní úrovni tvoří Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta 2007-2013 pro úroveň řízení NSRR (Národního strategického referenčního rámce), druhou úroveň pak komunikační plány operačních programů. Jednotnost a přehlednost tohoto systému vychází z nastavení společné strategie pro komunikaci fondů EU pro všechny operační programy (OP) a také z koordinace provádění těchto plánů, která bude zajištěna z roviny komunikace na národní úrovni (tj. ministerstvem pro místní rozvoj). Nástroji této koordinace bude elektronický systém pro řízení a vyhodnocování komunikačních aktivit fondů EU, pracovní skupina pro informování a publicitu (zástupci všech řídicích orgánů operačních programů) a konkrétní společné komunikační aktivity.

Projekt programu Vlády ČR č. 139 (08-11) (pdf - 121,33 KB)
Jednotný systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů.

Příloha č. 1 k Projektu č. 139 (08-11) (pdf - 373,71 KB)
Komunikační plán Operačního programu Technická pomoc na léta 2007-2013 pro úroveň řízení NSRR

Příloha č. 2 k Projektu č.139 (08-11) (pdf - 231,2 KB)
Aktuální komunikační aktivity MMR k politice hospodářské a sociální soudržnosti (k evropským fondům)

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 24. 09 2007, OVV