Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Vláda schválila návrhy technických novel ...

Vláda schválila návrhy technických novel koncesního zákona a zákona o veřejných zakázkách

13.01.2009: Vláda ČR dnes schválila návrhy novel koncesního zákona a zákona o veřejných zakázkách, které předložil vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek.

Obě novely, tedy návrh zákona, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) a návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., sledují především odstranění převážně legislativně-technických a formálních nedostatků.

"Jedná se o technické novely jmenovaných zákonů. Případné novely zákona o zadávání veřejných zakázek a koncesního zákona začneme připravovat příští rok. Pro jejich úpravu bychom chtěli z regionů získat podněty, aby co nejvíce vycházely z reality a postupně odstraňovat formalizmus, který v obou zákonech v současné době je," vysvětlil náměstek ministra pro legislativu Miroslav Kalous.

Navrhovaná novela koncesního zákona se snaží nalézt pružný způsob, jak co nejrychleji reagovat na změny finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby. Tyto limity jsou měněny pouze sdělením Evropské komise; vyvstává zde tedy nutnost zachovat slučitelnost české úpravy s právem Evropského společenství. Podle návrhu novely by tyto finanční limity již nebyly nadále upraveny přímo v zákoně, ale formou nařízení vlády tak, aby reakce na změnu limitů byla co možná nejpružnější. Plánovaná rozsáhlejší novela koncesního zákona bude vypracována na základě důkladné analýzy problémů a nejasností vznikajících při aplikaci zákona v praxi, a to také kvůli nutnosti transponovat dohledové směrnice do českého právního řádu.

Návrh změn zákona o veřejných zakázkách předkládá ministerstvo pro místní rozvoj z velmi obdobných důvodů a za stejným účelem, sledujícím novou úpravu výše zmíněných finančních limitů a žádoucí shodu s evropskou legislativou. Spolu s tímto návrhem novely byl vládě předložen návrh nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro a přepočty finančních částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech, neboť návrh zákona obsahuje zmocnění pro jeho vydání a z výše uvedených důvodů je žádoucí, aby oba předpisy nabyly účinnosti současně.

Oba materiály byly předkládány bez rozporu. Návrhy obou novel nyní postoupí k projednání v Parlamentu ČR.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz