Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Prohlášení Daniela Touška, náměstka ...

Prohlášení Daniela Touška, náměstka ministra pro evropské záležitosti a finanční toky, k článkům v d

13.01.2009: Srovnání a hodnocení připravenosti jednotlivých řídících orgánů na čerpání strukturálních fondů, ke kterému dochází na stránkách denního tisku v této době, považuji za nepřesné a zavádějící.

Jedním z nejdůležitějších cílů vyjednávání s Evropskou komisí (EK) o využití strukturálních fondů na období 2007-2013 je přesvědčit EK o tom, že s finančními prostředky, určenými ke zvýšení hospodářské a sociální soudržnosti jednotlivých členských zemí a ke zvýšení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky, bude naloženo transparentním a předvídaným způsobem. Takový proces předpokládá vysokou míru znalostí nejen evropských pravidel, ale i konkrétních potřeb jednotlivých členských zemí v oblasti, kterou považuje členská země za významnou v oblasti podpor. Z tohoto důvodu je zřejmé, že srovnání problémů vyjednávání jednotlivých operačních programů (OP) mezi sebou navzájem anebo také rychlosti vzájemných vyjednávání jednotlivých členských zemí je sporné.

Harmonogram vyjednávání nestanovila česká strana, ale EK a její vyjednávací tým. Harmonogram odpovídá stavu připravenosti jednotlivých OP a kapacitním možnostem. V tomto smyslu se česká strana snaží vyjednat s EK takovou formu podpory v jednotlivých OP, která vychází z konkrétních požadavků a potřeb té které oblasti. Pokud tedy existují reálné problémy v oblasti podpory ve zvyšování konkurenceschopnosti naší ekonomiky (respektive firem) a to zejména s důrazem na zavádění nových technologií, inovací, poznatků vědy, techniky a moderních metod do naší ekonomiky, je pochopitelné, že EK chce ujištění o přímé vazbě mezi operačními programy, které se touto problematikou zabývají.

S politováním opětovně konstatuji, že předchozí vlády připravily programové dokumenty v takové podobě, že je není možné bezezbytku a bez výhrad ze strany EK projednat a to zejména proto, že nebyly dokumenty programovými. To se projevuje především v nepochopení problematiky vzájemné provázanosti mezi jednotlivými OP. Ostatně v tom je největší problém vyjednávání programového dokumentu OP Výzkum a vývoj pro inovace ve vztahu k OP Podnikání a inovace.

Problematika vyjednávání Integrovaného operačního programu (IOP), který je v působnosti ministerstva pro místní rozvoj (MMR) a na kterém se podílí se svými kompetencemi ministerstvo vnitra, ministerstvo zdravotnictví, ministerstvo kultury a ministerstvo práce a sociálních věci je zcela odlišná. IOP lze s trochou nadsázky nazvat "malým národním strategickým referenčním rámcem pro veřejnou správu". Obsahuje totiž intervence, které se týkají zejména investic do veřejné správy jak na úrovni státní správy, tak i na úrovních regionálních a místních samospráv. Svým rozsahem významnou měrou překračuje běžný rámec podpor, které byly do dnešního dne v české ekonomice uplatněny. Současné vedení MMR zásadně přepracovalo původní dokument a v červenci jej odevzdalo EK. Z její strany však do dnešního dne nebyla zaslána žádná pozice. Nezávisle na tomto procesu vyjednávání MMR intenzivně pracuje, ve spolupráci se všemi ostatními ministerstvy, na rozpracování IOPu do konkrétních podmínek a to jak z hlediska realizace, tak z hlediska věcného obsahu.

Odlišnosti IOPu od ostatních OP se projevují například v tom, že MMR vytvořilo zcela konkrétní a reálnou platformu pro realizaci. Vytvořili jsme jeden operační manuál (prováděcí dokumentaci) na všech úrovních celého řízení a MMR trvale aktualizuje a zpřesňuje všechny procesy a postupy, kterými bude tento operační program realizován.

Národní strategický referenční rámec (NSRR) vymezil oblasti intervencí, které jsou předmětem IOPu a zároveň stanovil výši jednotlivých alokací. Je tedy nepochybné, že k veřejné podpoře směřované v rámci strukturálních operací v období 2007-2013 do intervencí obsažených v IOPu bez pochyb dojde.

V průběhu vyjednávání pravděpodobně dojde ke zpřesnění postupů, procesů a k vyjasňování pozic obou vyjednávacích stran. Takový vyjednávací proces lze považovat za přínosný v případě, že obě strany budou stejným způsobem vnímat strategii toho, jak má být dosaženo stanovených cílů v NSRR. Organizační struktura MMR u útvarů zodpovědných jak za realizaci NSRR, tak za integrovaný operační program a OP Technická pomoc je stabilní a není důvod ji považovat za rizikový faktor.

I nadále dochází k posilování administrativních kapacit v celé struktuře řízení NSRR, OP a u IOPu na všech úrovních (včetně implementační struktury v jednotlivých resortech), které se podílí na jeho realizaci.

Z těchto důvodů považuji vyjádření některých politiků (např. předsedy Výboru pro evropské záležitosti Ondřeje Lišky ve včerejším televizních vystoupení) za nepodložená. Celý proces čerpání strukturálních fondů v České republice je skutečně procesem dlouhodobým a vyvolávání politických tlaků bez znalosti věci považuji za zbytečné znevážení současné práce mnoha odpovědných lidí. Proces přípravy realizace NSRR byl hrubě zanedbán předchozími vládami.

Problémy s čerpáním SF v období 2004-2006 odrážejí nekoncepčnost a nesystémovost konkrétních zodpovědných osob, které se na celém procesu realizace podílejí. V tomto směru došlo k nápravě systému realizace v působnosti MMR a také ostatních řídících orgánů tím, že byly důsledně definovány konkrétní úkoly, které se týkají realizace jednotlivých operačních programů.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 27. 09 2007, OVV