Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Operační program Přeshraniční spolupráce ...

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika-Polská republika odstartuje na přelomu roku

13.01.2009: V těchto týdnech se dokončuje příprava Operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika pro období 2007-2013. Řídícím orgánem programu je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. První zasedání česko-polského monitorovacího výboru se připravuje na 10-11. 12. 2007 v Hradci Králové. Poté bude operační program odstartován.

Programový dokument, který je základem pro realizaci programu, byl již Evropskou komisí odsouhlasen a v současné době se čeká na jeho formální schválení. Oproti minulému období se pro Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika v novém období významně navyšují evropské finanční prostředky na celkových 219 mil. eur. Zároveň se ale zpřísňují požadavky na přeshraniční význam projektů. Je zde například uplatněn princip vedoucího partnera, což znamená, že jeden z partnerů projektu převezme odpovědnost za projekt jako celek jak vůči řídícímu orgánu programu, tak také vůči Evropské komisi, a stává se tzv. vedoucím partnerem projektu. Vedoucí partner tedy předkládá společnou žádost a vede přípravu i realizaci celého projektu. Projekty v tomto programu budou mít i nadále zejména regionální a oblastní význam. Finanční prostředky směřují především k zlepšování dopravní dostupnosti, zlepšování životního prostředí a k podpoře cestovního ruchu. Zvětšuje se také úloha Fondu mikroprojektů, který je nástrojem pro podporu projektů menšího rozsahu na místní úrovní.

Na česko - polském pohraničí nyní probíhá realizace Iniciativy Společenství INTEREG III A, která byla nastavena pro období 2004-2006, a která bude v rámci pravidla n+2 uzavřena až na konci roku 2008. Veškeré finanční prostředky tohoto programu jsou již alokovány na vybrané projekty. Realizace programu probíhá v časovém i věcném souladu s postupem dohodnutým s EU. Program podporuje přeshraniční projekty především na modernizaci místní infrastruktury, ochranu životního prostředí a podporu cestovního ruchu, významná je také podpora neinvestičních projektů prostřednictvím Fondu mikroprojektů.

Příprava přeshraničních projektů je náročnější, proto je vhodné s ní začít dříve. Je možné využívat internetové stánky MMR www.mmr.cz a rovněž stránky Společného technického sekretariátu tohoto programu v Olomouci www.interreg3a.cz    . Jsou zde údaje o kontaktních osobách na jednotlivých příhraničních krajských úřadech, se kterými doporučujeme vést vstupní konzultace o zamýšlených nebo připravovaných projektech již nyní, neboť vyhlášení Operačního programu Přeshraniční spolupráce Ćeská republika - Polská republika se blíží.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz