Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2007 > Ministr Jiří Čunek zahájil stavbu ...

Ministr Jiří Čunek zahájil stavbu projektu Šlapanicko – Čistá Říčka a Rakovec

13.01.2009: Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek dnes slavnostně zahájil stavbu projektu "Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec". Jedná se o významný regionální projekt výstavby a rekonstrukce splaškové kanalizační sítě na území východní části brněnské oblasti, který je z velké části financován z evropského Fondu soudržnosti. Právě začíná jeho vlastní stavba, jejíž předpokládané dokončení bude v prosinci 2009.

Celkový investiční náklad stavby činí 25 176 792 EUR. V prosinci 2005 Evropská komise svým rozhodnutím uvolnila z Fondu soudržnosti EU významnou dotaci ve výši 79 % celkových způsobilých výdajů na dílo, což odpovídá částce 15,862 milionů EUR. 5ti % z celkového nákladu, tj. částkou 30,1 milionů korun, se podílí Státní fond životního prostředí, Jihomoravský kraj na dílo přispěl dotací ve výši 10,5 milionu korun.

Při slavnostním zahájení stavby připomenul ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek své zkušenosti s podobným projektem Čistá řeka Bečva, na jehož realizaci se spolupodílel jako starosta města Vsetína. Zdůraznil, že díky tomuto projektu má velmi přesnou představu o míře vynaloženého úsilí, které je k podobnému projektu zapotřebí. Současně vyzval všechny soukromé i státní subjekty k maximální aktivitě vedoucí ke smysluplnému využití 750 miliard korun, které v období 2007-2013 přijdou do České republiky.

Osobně pak poděkoval náměstkovi hejtmana Jihomoravského kraje Václavu Horákovi za úsilí, které tomuto projektu věnoval. Od organizátorů obdržel ministr pamětní medaili vydanou u příležitosti tohoto slavnostního dne.

Projekt má za cíl dokončit optimální kanalizační síť pro čtrnáct obcí regionu Šlapanicka. Jeho uskutečnění tak završí mnohaleté úsilí všech zainteresovaných obcí a zajistí v celé oblasti potřebný rozvoj, který je vybudováním infrastruktury podmíněn. Výsledkem bude řešení naprosto neuspokojivé situace v oblasti odkanalizování. Zvolená koncepce navrhla nebudovat lokální čistírny odpadních vod, ale odvádět splaškové vody do Čistírny odpadních vod Brno Modřice.

Projekt "Šlapanicko - Čistá Říčka a Rakovec" plynule navazuje na projekt "Ochrana vod povodí řeky Dyje", díky němuž je v současné době uváděna do provozu splašková kanalizace sedmí obcí (Šlapanice, včetně místní části Bedřichovice, Podolí, Kobylnice, Prace, Ponětovice, Jiříkovice a Blažovice). Nynější navazující projekt spočívá ve vybudování splaškové kanalizace pro celý zbytek svazku, tj. pro obce Tvarožná, Sivice, Pozořice, Kovalovice, Viničné Šumice, Velatice a Mokrá-Horákov. V rámci tohoto projektu bude vybudováno více než 56 km splaškové kanalizace a dalších 10 km odboček pro kanalizační přípojky. Svazek dále zajistil ve spolupráci s obcemi projekty na více než 2600 kanalizačních přípojek pro připojení jednotlivých nemovitostí. Připojeno bude téměř 9000 obyvatel. Výsledkem projektu bude významné snížení chemické spotřeby kyslíku o téměř 250 tun/rok, znečištění dusíkem klesne na jednu čtvrtinu a fosforem na jednu desetinu.

Vlastní stavba bude probíhat od října 2007 do prosince 2009. Vyhodnocení stavby s prokázáním naplnění hlavních cílů se předpokládá do června 2010. Z hlediska splnění všech podmínek EU pro čerpání finančních prostředků je jako konečné datum stanoven prosinec 2010.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Odbor komunikace MMR ČR
Staroměstské nám. 6
110 15 Praha 1
Tel.: +420 224 861 126
E-mail: tiskove@mmr.cz
Web: www.mmr.cz

upraveno dne: 12. 10 2007, OVV