Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Zpracování projektů SROP uvolněno

Zpracování projektů SROP uvolněno

13.01.2009: Ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič dnes obnovil zpracování žádostí o podporu ze Společného regionálního operačního programu (SROP), které bylo zastaveno v souvislosti s vyšetřováním projektu společnosti Bono Publico Budišov.

Zastaveny nadále zůstanou pouze projekty o.p.s. Bono Publico a projekty podané do opatření 4.2., do které vyšetřovaný projekt spadá. Celkem se jedná o projekty v souhrnném objemu 72 mil. EUR.

"V souvislosti s kauzou Bono Publico bylo navíc zastaveno zpracování projektů podaných tímto subjektem. Ty budou kromě šetření policií podrobeny hloubkovému auditu, stejně jako dalších deset typově podobných projektů z oblasti cestovního ruchu," uvedl dnes ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, a dodal: "Drtivá většina projektů programu SROP však může pokračovat do dalších fází zpracování. Neshledali jsme žádná závažná rizika, která by byla důvodem k zastavení jejich realizace."

Celkem bylo touto obecně prospěšnou společností Bono Publico na MMR podáno 8 žádostí o podporu, z nichž pět bylo vyřazeno pro nesplnění formálních náležitostí. Kromě vyšetřovaného projektu "Obnova památkově chráněných objektů za účelem rozvoje turismu na Třebíčsku", se na ministerstvu pro místní rozvoj nachází další dva projekty společnosti Bono Publico v různých fázích přiznávání podpory: projekt "Bono Publico Čechy" zaměřený na rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech a projekt "Komplexní propagace regionu Horácko a Hrotovicko". Detailní informace o těchto projektech však v současné době není možné sdělovat, aby nebylo narušeno vyšetřování Policií ČR.

"Kromě policejního vyšetřování kauzy Budišov a hloubkového vnitřního auditu projektů cestovního ruchu, zahájíme v nejbližší možné době také kontrolu celého systému čerpání, kterou provede nezávislý auditor," upřesňuje ministr. V příštích dnech osloví ministerstvo pro místní rozvoj čtyři největší auditorské společnosti působící v České republice, aby předložily nabídku na provedení této kontroly.

_________________________________________________________________________________

Souhrnná informace o procesu, kterým prošel projekt obecně prospěšné společnosti Bono Publico Budišov

Záměrem projektu byla rekonstrukce dvou památkově chráněných budov (zámku Budišov a Třebíč) za účelem vybudování kongresového hotelu o kapacitě 100 míst a vytvoření infocentra destinačního managementu regionu Třebíčska a rozšíření prostoru Muzea Vysočiny.

Celkové náklady projektu byly vyčísleny na 120,6 mil. Kč. Částka 49,8 mil. Kč měla být proplacena z fondů EU, 15,2 mil. Kč ze státního rozpočtu, zbývající částku 55,9 mil. si žadatel měl hradit z vlastních zdrojů.

1. Posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti projektu provedené Odborem rozvojových programů vcestovním ruchu MMR ČR - žádost posouzena zhlediska obsahu všech povinných příloh a zhlediska relevance kcílům programu SROP. Srpen 2005.

2. Hodnocení projektu externími odborníky. Září 2005.

a. finančně-ekonomické hodnocení

b. expertní technický posudek a proveditelnost

c. finální hodnocení na základě bodů a. a b. a podle kritérií schválených Monitorovacím výborem SROP provedl Odbor rozvojových programů vcestovním ruchu

3. Výběr projektu Národní výběrovou komisí na základě podkladů od Odboru rozvojových programů (viz. výše zmíněné zpracované posudky a hodnocení). Listopad 2005.

Výběrová komise se skládá zástupců ministerstev, krajů, odborových svazů a profesních komor. Počet členů je 27. Národní výběrová komise je stejná pro všechny projekty v daném podopatření.

4. Analýza rizik Centrem pro regionální rozvoj (příspěvková organizace MMR, zprostředkující subjekt vpřípadě nadregionálních programů voblasti cestovního ruchu), které dále administruje projekty po jejich výběru a připravuje je kuzavření kontraktů, kontrolám a dozorování realizace. Prosinec 2005.

5. Dne 20.3.2006 na základě výsledků výběrové komise a kontroly Centra pro regionální rozvoj podepsal ministr Radko Martínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu astrukturálních fondů. Vnávaznosti na to bylo dne 4.10.2006 žadateli zasláno rozhodnutí ministerstva oúčasti státního rozpočtu a strukturálních fondů na financování předloženého projektu.

6. Dne 6.10.2006 byl ministr Petr Gandalovič informován detektivy Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Policie ČR o podezření ztrestné činnosti související sprojektem Bono Publico Budišov. Na základě této informace vydal ministr Gandalovič příkaz zastavit veškerou administraci projektu. Dokumentace kprojektu byla stažena zregionální pobočky Centra pro regionální rozvoj na ministerstvo pro místní rozvoj a předána orgánům činným vtrestním řízení.

upraveno dne: 18. 01 2007, OVV