Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Přípravy na další čerpání z EU jdou do ...

Přípravy na další čerpání z EU jdou do finále

13.01.2009: Na ministerstvu pro místní rozvoj dneškem skončilo další kolo intenzivních konzultací s pracovníky Evropské komise o podobě nových operačních programů, na základě kterých může začít praktické čerpání peněz, které bude mít Česká republika k dispozici v letech 2007 - 2013.
Naší snahou je, aby předkládání žádostí o dotace podle nových programů mohlo začít hned na začátku roku 2007. Důležité nyní je uzavřít včas dohodu s Evropskou komisí o obsahu operačních programů a národní strategie a vytvořit veškeré potřebné formuláře a dokumenty pro žadatele," uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Gandalovič, jehož ministerstvo je za přípravu čerpání evropských peněz v dalším období odpovědné: "Rovněž je nutné dohodnout se na způsobu financování projektů tak, aby bylo finanční zatížení žadatele v průběhu realizace projektu omezeno na minimum."

Na základě připomínek Evropské komise, které česká strana obdržela 20. září 2006, probíhá v těchto týdnech úprava obsahu operačních programů a jejich provázání na národní strategii. Nové programy budou projednány vládou dne 7. listopadu. V průběhu prosince pak budou vládou schválené dokumenty zaslány do Bruselu, aby mohly být první žádosti o dotace předkládány od 1. ledna 2007.

Úpravou některých operačních programů a částečným přesunem finančních prostředků mezi nimi se podařilo vyřešit rozpory mezi ministerstvy a kraji, které pramenily z řady překryvů v původních návrzích těchto programů. Nejasného rozhraní mezi národními a regionálními operačními programy se týkaly i připomínky Evropské komise.

"Navýšili jsme podíl krajů na celkovém čerpání z evropských fondů z 13,25 na 18 procent. Větší objem financí tak půjde zejména na infrastrukturní projekty. Dobré dopravní spojení je totiž základem dalšího rozvoje," shrnuje základní změny Petr Gandalovič, a dodává: "Čerpání peněz určených na rozvoj regionů navrhujeme decentralizovat, protože kraje mohou daleko lépe posoudit přínos předloženého projektu pro region. Navíc se tak omezí prostor pro korupci zaměstnanců centrálních úřadů, kde schvalování těchto projektů doposud probíhalo, většinou bez vazby na daný region."

Kromě připomínek Evropské komise k překryvům už byl vyřešen i částečný přesun dopravních projektů do regionálních operačních programů, koordinační role ministerstva pro místní rozvoj a budoucí podoba monitorovacího systému. Nadále pokračuje diskuse např. o intervencích do oblasti bydlení a modernizace veřejné správy.

Finanční prostředky Strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro ČR na období 2007- 2013

  • Strukturální fondy: cca 516 mld. Kč
  • Fond soudržnosti: cca 258 mld. Kč (odhad Ministerstva financí ČR)
  • podíl evropských fondů na financování 85 % (nyní pouze 75 %)
  • podíl národních zdrojů (státního rozpočtu) na financování 15 %

Rozdělení prostředků mezi jednotlivé operační programy pro období 2007 - 2013

Cíl Konvergence Původní návrh Nový návrh
  podíl mil. EUR podíl mil. EUR
OP Životní prostředí 20,00% 5 176,7 19,00% 4 917,9
OP Doprava 21,50% 5 565,0 22,25% 5 759,1
OP Podnikání a inovace 11,75% 3 041,3 11,75% 3 041,3
OP Výzkum a vývoj pro inovace 8,00% 2 070,7 8,00% 2 070,7
OP Lidské zdroje a zaměstnanost 10,00% 2 588,4 7,00% 1 811,8
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 7,00% 1 811,8 7,00% 1 811,8
IOP 7,50% 1 941,3 6,00% 1 553,0
ROP 13,25% 3 429,6 18,00% 4 659,0
OP Technická pomoc 1,00% 258,8 1,00% 258,8

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR


upraveno dne: 30. 10 2006