Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2006 > Dotace na bytové jednotky ve Vsetíně je ...

Dotace na bytové jednotky ve Vsetíně je v souladu se zákonem

13.01.2009: Náměstek ministra pro místní rozvoj pro bytovou politiku Miroslav Kalous při dnešním jednání informoval vládního zmocněnce pro lidská práva Jana Litomiského o tom, že státní dotace na výstavbu nízkonákladových bytových jednotek ve Vsetíně je v souladu s legislativou a v čerpání podpory doposud nebylo zjištěno žádné pochybení.

Dotace ve výši téměř 20 mil. korun, kterou čerpalo město Vsetín na výstavbu bytových jednotek na Poschle, byla použita plně v souladu s právem a podmínkami příslušného vládního nařízení o čerpání této dotace. "Fakt, že byly tyto byty zkolaudovány stavebním úřadem jako byty první kategorie ukazuje, že v žádném případě nejde o holobyty či jinak méněcenné bydlení," uvedl náměstek Kalous.

Volba použitých technologií stejně jako rozhodnutí, komu budou byty pronajaty, je plně v kompetenci investora - v tomto případě města a Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) do tohoto výběru nemůže zasahovat. Jediným kritériem přidělení tohoto sociálního bydlení je sociální potřebnost obyvatel, která je daná úrovní jejich příjmů.

"Dne 13. 11. 2006 provede Státní fond rozvoje bydlení závěrečnou kontrolu využití dotace, která přezkoumá, zda byly splněny všechny podmínky čerpání státních prostředků a podle jejího výsledku bude rozhodnuto, zda bude možno dotaci definitivně přiznat. Kontrola se v žádném případě nebude zabývat národností nebo původem nájemců, s nimiž byly uzavřeny nájemní smlouvy," upřesnil ředitel SFRB Jan Wagner.

Vládní zmocněnec Litomiský a náměstek Kalous se dohodli na dalších společných jednáních
o podpoře sociálního bydlení v ČR. Miroslav Kalous přislíbil, že pokud kancelář vládního zmocněnce navrhne změny v systému státní podpory sociálního bydlení, bude se jimi ministerstvo pro místní rozvoj zabývat a hledat další možnosti, jak stávající systém zlepšit.


HISTORIE POSKYTNUTÍ DOTACE

Svou žádost podal Vsetín dne 20. 1. 2005. Původně žádal o dotaci na 60, později svou žádost aktualizoval na 36 bytových jednotek ve dvou třípodlažních bytových objektech. Výbor Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) vybral standardním postupem žádost k řešení dne 29. 4. 2005. V podkladech žádosti nebyla uvedena zvolená technologie výstavby, ani fakt, že bytové jednotky budou sloužit k ubytování stávajících nájemníků. Takový údaj ovšem SFRB od obcí předem nevyžaduje, a ani nařízení vlády nic takového neukládá.

Podmínky nařízení vlády:

 • obec jako jediný investor - splněnoprohlášení obce, že nedluží státnímu rozpočtu ani státním fondům - splněno, doloženo
 • pozemek ve vlastnictví města - splněno, doloženo výpisem z listu vlastnictví katastrální evidence
 • schválený územní plán - splněno, doloženo ověřenou kopií usnesení 22. schůze zastupitelstva
 • pravomocné územní rozhodnutí ze dne 18. 5. 2006 - doloženo
 • stavební povolení ze dne 19. 7. 2006 - doloženo
 • technická zpráva o stavbě - doloženo
 • doklady o výběru zhotovitele a smlouva o dílo se zhotovitelem - splněno, doloženo
 • doklad o financování stavby - splněno, doloženo
 • půdorysy jednotlivých podlaží - doloženy
 • zhotovitel má certifikovaný systém řízení jakosti - doloženo - certifikát platný do 24. 5. 2008
 • počet upravitelných bytů : plánovaných 4 - bude předmětem závěrečné kontroly.
 • rozhodnutí o kolaudaci nabude právní moci do 3 let - splněno

Všechny podmínky stanovené nařízením vlády byly tímto splněny.

Smlouva o dotaci byla uzavřena dne 3. 10. 2006 podle nař. vlády č. 146/2003 Sb.

Byla poskytnuta dotace ve výši 19 800 000 Kč na 36 bytových jednotek.

Zvolená technologie byla schválena stavebním úřadem jako regulérní výstavba bytů určených k trvalému bydlení a byla tak i kolaudována. Do volby technologie SFRB ani MMR nezasahuje, pokud splňuje podmínky stavebních předpisů a je určena k trvalému bydlení.

SFRB sleduje:

 • zda byla nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou, nejdéle na dobu 2 let
 • zda nájemci jsou osobami příjmově vymezenými (tedy jejich příjem nepřesahuje limity dané nařízením vlády)
 • zda nájemci nemají vlastnické právo k jinému bytovému domu, bytu, rodinnému domku nebo právo užívat byt vyplývající z věcného břemene
 • zda výše stanoveného nájemného nepřesahuje limit daný nařízením vlády
 • zda od nájemců nebyl vyžádán investiční příspěvek nebo podobné plnění
 • zda byly vybudovány upravitelné byty a mají předepsané parametry
 • zda byla stavba ukončena včas
 • zda prostředky dotace byly použity k dohodnutému účelu (detailní kontrola faktur)

Jana Víšková, ředitelka odboru komunikace a mluvčí MMR ČR
Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, tel.: 224 861 663, e-mail: tiskove@mmr.cz ; www.mmr.cz

upraveno dne: 10. 11 2006, Barbora Veselá