Stavební zákon

08.01.2009: Vládní návrh zákona byl zpracován v součinnosti s Ministerstvem vnitra ČR a Ministerstvem životního prostředí ČR. V souvislosti s tím schválila sněmovna ve třetím čtení také další tzv. změnový zákon, kterým se mění dalších 50 zákonů.

Zákon umožní zjednodušit procesy územního plánování a územního rozhodování a následně řízení o stavbách, přitom však respektuje veřejné zájmy chráněné zvláštními zákony, zejména k ochraně zdraví, požární ochraně, ochraně životního prostředí a kulturních památek. Umožní vytvoření databáze relevantních údajů o území (územně analytických podkladů), ze kterých budou zdarma poskytovány garantované údaje (územně plánovací informace) občanům, investorům i veřejné správě. To usnadní investorům rozhodování o záměrech v území, zvýší právní jistotu a sníží finanční náročnost pořizování územních plánů. Povede to rovněž ke snížení administrativní zátěže.

Zákon výslovně ukládá orgánům územního plánování a stavebním úřadům využívat zjednodušující postupy, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby v případech, kdy lze vydat v dané věci pouze jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. K tomu zákon vytváří předpoklad tím, že umožňuje vydat územní rozhodnutí ve zkráceném řízení, nebo je nahradit veřejnoprávní smlouvou se stavebním úřadem, popřípadě územním souhlasem. Za podmínek stanovených zákonem nahradí územní rozhodnutí regulační plán.

Zákon nově upravuje součinnost s tzv. dotčenými orgány. Odstraňuje nynější řetězení správních rozhodnutí tak, aby o stavbě rozhodoval pouze stavební úřad, s tím že dotčené orgány budou vydávat podklady pro jeho rozhodování. Přitom se nesnižuje ochrana veřejných zájmů, například ochrana životního prostředí, kulturního dědictví nebo života a zdraví. Zákon vychází z toho, že veřejným zájmem není pouze ochrana života a zdraví osob, ale také ochrana života a zdraví zvířat.

Při předpokladu, že všechny důležité otázky budou vyřešeny ve fázi územního plánování či územního rozhodování, bylo možné zjednodušit procesy vedoucí k realizaci staveb a k jejich následnému užívání. Řadu staveb bude možné realizovat pouze na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.

Stavby, odpovídající svým charakterem rodinným domům nebo rekreační chaty a další, mohou být realizovány jen na základě ohlášení stavebnímu úřadu pokud po ohlášení jejich provedení nezakáže. Dokumentaci pro tyto stavby však musí zpracovat autorizovaný projektant. U staveb, kde se vyžaduje stavební povolení, může stavebník zvolit služby autorizovaného inspektora, stavební povolení může být nahrazeno i veřejnoprávní smlouvou. Autorizované inspektory bude za podmínek stanovených zákonem jmenovat ministr pro místní rozvoj. Stavebník může stavbu provádět na základě certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem.

Zahájení užívání stavby není vázáno na kolaudační rozhodnutí. Pro stavby, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, např. nemocnice, školy, komunikace, stavby pro ubytování, pro obchod apod., bude vyžadován kolaudační souhlas U ostatních staveb postačí, že stavebník oznámí záměr užívat stavbu stavebnímu úřadu 30 dnů předem. S užíváním může začít, pokud mu to stavební úřad v této lhůtě nezakáže.

Administrativní procesy při povolování staveb a změn ve využití území nahradí soustavný dozor stavebními úřady, zejména provádění kontrolních prohlídek na stavbách a možnost ukládat sankce za porušení nebo nedodržení zákona. Úlevy v byrokratických postupech jsou vyváženy zvýšením odpovědnosti projektantů, stavebníků i stavebních firem.

Zákon neruší dosavadní stavební úřady.

Co by měl přinést nový stavební zákon:

 1. zlepší se informovanost o možnostech realizace staveb a využití území,
 2. zvýší se právní jistota a usnadní se rozhodování investorů o lokalizaci investic,
 3. zjednoduší, zrychlí a zlevní se příprava staveb,
 4. odstraní se řetězení správních rozhodnutí, která byla vydávána jako podklady pro územní a stavební řízení, zlepší se součinnost dotčených orgánů a stavebních úřadů,
 5. zjednoduší a zkrátí se postupy územního plánování a řízení, přitom se územní řízení otevře veřejnosti,
 6. území rozhodnutí lze vydat ve zkráceném územním řízení nebo je nahradit územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou.
 7. umístění staveb a stanovená trasa by měla být po schválení územního plánu nezpochybnitelná v dalších etapách realizace ,
 8. vybrané stavby bude možné provádět již na základě územního rozhodnutí nebo územního souhlasu nebo jen na ohlášení,
 9. stavební povolení lze nahradit certifikátem autorizovaného inspektora nebo veřejnoprávní smlouvou,
 10. kontrola nad prováděním staveb bude intenzivnější, což má ve výsledku umožnit jejich bezodkladné užívání - stavební úřad nebude stavbu vidět poprvé až při kolaudaci,
 11. podpoří rozvoj regionů a obcí,
 12. pomůže rozmachu bytové výstavby a cestovního ruchu,
 13. usnadní spolupráci veřejného a soukromého sektoru,
 14. trvale aktualizované územně analytické podklady výrazně zlevní a zkrátí pořizovaní územních plánů,
 15. zákon se stane účinným od 1. ledna 2007 a má předpoklady, aby platil minimální dalších 15 let.

 

Radka Burketová
tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 22. 12 2005, Martin Opatrný