Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Vláda schválila výzkumný program na ...

Vláda schválila výzkumný program na realizaci priorit regionální politiky České republiky

09.01.2009: Vláda ČR schválila na svém jednání návrh programu výzkumu a vývoje "Výzkum pro řešení regionálních disparit" na poskytování účelové finanční podpory na řešení projektů výzkumu a vývoje, který jí prezentoval ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek. Program bude předložen k notifikaci Evropské komisi. Nevyvolá žádné rozdíly ve vztahu k rovnosti mužů a žen ani žádné zvýšené nároky na výdaje státního rozpočtu nad rámec stanovený střednědobým výhledem. Jeho financování je plánováno v rámci výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj.

Program vychází z Národní politiky výzkumu a vývoje České republiky na léta 2004 - 2008, podle níž resortní výzkumné programy svým zaměřením a prioritami doplňují Národní program výzkumu podle potřeb identifikovaných jednotlivými poskytovateli a podle principu optimálního využití veřejných prostředků alokovaných do oblasti výzkumu a vývoje ve prospěch společnosti.

"Výzkum a technologický vývoj přispívají k celkovému rozvoji regionů se zřetelem na podporu zavádění nových technologií a inovací a posilování kapacit výzkumu a vývoje tam, kde je to pro rozvoj regionu nutné. Pro zajištění rozvoje celého státu je třeba zabezpečit jednotný přístup k výzkumu regionálního rozvoje. Tímto se má zabránit "otevírání nůžek" mezi úrovní rozvoje jednotlivých regionů a zároveň zabezpečit, aby byly výsledky výzkumu uplatnitelné pro celé území státu České republiky," řekl ministr pro místní rozvoj, Radko Martínek.

S ohledem na dosavadní dlouhodobější vývoj v jednotlivých regionech má Česká republika ve srovnání s některými zeměmi Evropské unie poměrně malé meziregionální rozdíly, které se však od počátku 90. let výrazně prohlubují. To se odráží zejména v ukazatelích vývoje životní úrovně (HDP na 1 obyvatele, nezaměstnanosti aj.). Zvláště velký rozdíl se vytváří mezi Prahou (spolu se Středočeským krajem) a ostatními regiony včetně strukturálně postižených regionů Severozápad a Moravskoslezsko, dále mezi regionálními centry a ostatním územím státu. Uvedené nerovnoměrnosti přispívají mimo jiné i k tomu, že celkový ekonomický potenciál České republiky není dostatečně využíván.

Jelikož regionální disparity vytvářejí stále vetší rozdíly mezi jednotlivými regiony i uvnitř samotných regionů je řešení programu navrženo na období 2007 - 2011 let a to tak, aby výsledky poskytly dostatečné informace o jednotlivých disparitách v úrovni života obyvatel sledovaných regionů. Kratší řešení programu by nezobrazilo skutečné disparity. Finanční stránka programu byla vyčíslena s ohledem na délku jeho trvání a jeho zaměřením. Výsledky programu budou využity při vyjednávání nových podmínek možné podpory z prostředků EU.

Cílem výzkumného programu "Výzkum pro řešení regionálních disparit" je prostřednictvím čtyř podprogramů realizovat v letech 2007 - 2011 priority regionální politiky České republiky.

Hlavními cíle programu jsou:

  • identifikovat klíčové faktory problematického vývoje voblastech konkurenceschopnosti, inovací a podpory výzkumu a vývoje, dostupnosti vzdělání, dále územního plánování, cestovního ruchu a bydlení,
  • analyzovat a rozlišit jevy svysokou mírou spontaneity a jevy, které je možno efektivně ovlivnit regulačními zásahy,
  • nalézt teoretická východiska pro rozvojovou a disparitní složku regionální politiky,
  • navrhnout nástroje ke snížení regionálních disparit ve zkoumaných oblastech.

Radka Burketová

tisková mluvčí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

upraveno dne: 27. 10 2005, Martin Opatrný