Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2005 > Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ...

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR naplňuje cíle Koncepce bytové politiky

08.01.2009: Vláda České republiky schválila 16. března 2005 "Koncepci bytové politiky" se střednědobým časovým horizontem do roku 2010.

Oblast bydlení patří jednoznačně k prioritám současné vlády, která považuje bydlení za důležitou součást životní úrovně a celkové kvality života obyvatelstva a uvědomuje si rizika, která mohou z neuspokojivé situace v bydlení vyplývat. Koncepce bytové politiky proto představila základní směry vývoje i konkrétní cíle v oblasti bydlení určené pro občany, obce, kraje a všechny ostatní subjekty působící v oblasti bydlení. Ústředním orgánem pověřeným výkonem v oblasti bytové politiky, rozvoje domovního a bytové fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor je Ministerstvo pro místní rozvoj.

Ministerstvo pro místní rozvoj se snaží cíle Koncepce bytové politiky co nejefektivněji naplňovat, a to s pomocí následujících nástrojů:

1. Podpora regenerace panelových sídlišť

 • Cílem je vytvořit podmínky pro postupnou přeměnu stávajících monofunkčních sídlištních celků na atraktivní polyfunkční městské části.
 • Podpora je poskytována např. na výstavbu dopravní infrastruktury včetně pěších komunikací, veřejných prostranství acyklistických stezek, vybudování protihlukových stěn, odstavných a parkovacích stání, úpravy a budování veřejných rekreačních ploch apod.
 • Vroce 2004, kdy byl program vyhlášen po roční přestávce, bylo podáno celkem řádných 92 projektů; celkový objem požadovaných dotací dosáhl 420 mil. Kč, tedy o téměř 310 mil. Kč převýšil možnosti položky.
 • Vroce 2005 bylo podáno celkem 86 řádných žádostí. Objem požadovaných finančních prostředků dosáhl 405 mil. Kč; dosud ministerstvo využilo pro účely tohoto programu celkem 122,7 mil. Kč a vyhovět se podařilo 29 žádostem.

2. Podpora výstavby nájemních bytů

 • Cílem je podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obcí určených pro příjmově vymezené osoby, přičemž výše dotace je odstupňována v závislosti na způsobu řešení tepelně technických vlastností budovy.
 • V roce 2003 byla podpořena výstavba celkem 1 192 nájemních bytů a objem celkově přiznané dotace činil téměř 707 mil. Kč.
 • V roce 2004 byla podpořena výstavba celkem 889 bytů a objem celkově přiznané dotace činil téměř 519 mil. Kč.
 • V roce 2005 byla podpořena výstavba celkem 506 bytů a objem celkově přiznané dotace činil téměř 257 mil. Kč.

3. Podpora výstavby technické infrastruktury pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů

 • Cílem je rozšířit nabídku zainvestovaných pozemků pro následnou výstavbu bytových a rodinných domů.
 • Dotace je poskytována v souladu s předpisem Evropských společenství podle pravidla "de minimis" a poskytuje se pouze obcím, kde je současně budovaná komunikace, kanalizace a vodovod.
 • V roce 2003 byla podpořena výstavba umožňující následnou výstavbu 1 522 bytů a objem přiznané státní dotace byl 117 mil. Kč.
 • V roce 2004 to bylo 1 812 bytů a objem přiznané státní dotace byl 141 mil. Kč.
 • V roce 2005 zatím 660 bytů a objem přiznané státní dotace byl 51 mil. Kč.

4. Podpora výstavby podporovaných bytů

 • Cílem je podpora výstavby nájemních bytů ve vlastnictví obce pro osoby, které jsou znevýhodněny v přístupu k bydlení nejen z důvodu své příjmové situace, ale i z dalších důvodů, z nichž vyplývají zvláštní potřeby v této oblasti.
 • Program zahrnuje tři dotační tituly: Chráněný byt je určen osobám se sníženou soběstačností z důvodů zdravotních či z důvodu pokročilého věku. Byt na půl cesty je určen osobám, které mají snížené schopnosti začlenit se do života běžné společnosti. Vstupní byt je určen osobám, které v důsledku nepříznivých životních okolností nemají přístup k bydlení, přičemž jsou schopny plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.
 • V roce 2003 bylo prostřednictvím státní dotace podpořeno celkem 275 bytů a objem přiznané dotace byl 198 428 tis. Kč.
 • V roce 2004 celkem 863 bytů a objem přiznané dotace byl 645 505 tis. Kč.
 • V roce 2005 pak zatím celkem 575 bytů a objem přiznané dotace je 430 500 tis. Kč.

  5. Podpora oprav vad panelové bytové výstavby

  • Cílem je podpora vlastníků bytových domů postavených panelovou technologií při nezbytných opravách nejzávažnějších vad způsobujících havarijní stav bytového domu.
  • Příjemcem dotace jsou všichni vlastníci bytových domů a bytů - obce, bytová družstva, fyzické, právnické osoby.
  • V letech 2003 až 2005 byly poskytnuty dotace v objemu 288 599 tis. Kč, 230 188 tis. Kč a 216 598 tis. Kč. Z pohledu počtu bytů se jednalo celkem o domy s 10 058, 6 892 a 6 155 opravených bytů.

  6. Podpora oprav domovních olověných rozvodů

  • Cílem je zainteresovat vlastníky bytových domů, rodinných domů a bytů k provedení výměny olověných domovních rozvodů, snížit koncentraci olova v pitné vodě a splnit tak závazky vyplývající z povinnosti České republiky zajistit implementaci právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního prostředí, které se týkají obsahu olova v pitné vodě.
  • Program byl nově vyhlášen pro rok 2005; rozděleno bylo 1, 254 mil. Kč.

  Konkrétní realizované kroky:

  Kromě strategického rozhodnutí, kterým bylo schválení Koncepce bytové politiky, byly vládou schváleny právní předpisy, které tvoří právní rámec bydlení a poskytování podpor ze státního rozpočtu i z rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení.

  Dokončené a rozpracované právní předpisy:

  Název právního předpisu Legislativní postup
  Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let. Nařízení vlády č. 616/2004 Sb.
  Novela nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let. Nařízení vlády č. 665/2004 Sb.
  Návrh zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/1994 Sb., o dluhopisech (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů). Zákon č. 378/2005 Sb.
  Novela zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů české republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoba a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 61/2005 Sb.
  Novela nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002 Nařízení vlády č. 234/2005 Sb.
  Novela nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů , ve znění použití nařízení vlády č.294/2001 Sb., č. 141/2002 Sb. a č.145/2003 Sb. Nařízení vlády č. 303/2005 Sb.
  Novela zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 360/2005 Sb.
  Věcný záměr zákona, který se upravuje vlastnictví bytů a nebytových prostorů a záležitosti s tímto vlastnictvím spojené a novelizují některé zákony (zákon o bytovém spoluvlastnictví). Schválen vládou 16.3.2005 - usnesení č. 293.
  Návrh zákona o jednostranném zvyšování nájemného Ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu.
  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších přepisů Ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu.
  Návrh zákona o vlastnictví bytů a nebytových prostorů a o změně některých zákonů Bude projednán v prvém čtení na 48. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu
  Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Bude projednán v prvém čtení na 48. schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu
  Návrh nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s modernizací bytu některými osobami mladšími 36 let Probíhá vypořádání zásadních připomínek a během listopadu 2005 bude předloženo vládě
  Návrh nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s opravami prováděnými na panelových domech. Bylo rozesláno do meziresortního připomínkového řízení; během listopadu 2005 bude předloženo vládě.
  Návrh nařízení vlády k provedení zákona o podpoře výstavby družstevních bytů Bylo předloženo vládě, projednala a doporučila Legislativní rada vlády, vláda projedná během listopadu 2005.
  Návrh novely nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Připravuje se.
  Návrh novely nařízení vlády č. 299/2001 Sb. o použití prostředků SFRB ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy modernizace nebo regenerace panelových domů. Připravuje se.
  Návrh nařízení vlády o použití prostředků SFRB ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby (které nahradí stávající nařízení vlády č. 146/2003 Sb.). Připravuje se.
  Návrh zákona o nájemném z bytů v nájmu osob, které jsou společníky nebo členy právnické osoby - vlastníka bytu. Připravuje se.
  Návrh zákona o poskytování služeb spojených s bydlením a rozúčtování nákladů na tyto služby. Připravuje se.
  Věcný záměr zákona o veřejných dražbách. Připravuje se.
  Věcný záměr zákona o inspekcích právnických osob - vlastníků bytů Připravuje se.

Ministerstvo pro místní rozvoj a bytová politika

Jak již bylo řečeno, Ministerstvo pro místní rozvoj je ústředním orgánem pověřeným výkonem v oblasti bytové politiky, rozvoje domovního a bytové fondu a pro věci nájmu bytů a nebytových prostor. Sekce bytové politiky na Ministerstvu pro místní rozvoj má tři sekce.

Odbor bytové politiky

Sleduje statistické, cenové a jiné informace týkající se bydlení a souvisejících oblastí, včetně zahraničích. Sleduje a analyzuje poptávku a nabídku v oblasti bydlení i dopady přijatých opatření. Klíčovými výstupy odboru jsou návrhy právních předpisů - tj. návrhy věcných záměrů, zákonů a ostatních právních předpisů v oblasti bytové politiky. Odbor dále připravuje programy v oblasti podpory bydlení a podpůrná opatření realizovaná Státním fondem rozvoje bydlení. Odbor zabezpečuje zastoupení v příslušných mezinárodních mezivládních organizacích a účast na jejich aktivitách v oblasti bydlení, zabezpečuje výkon funkce delegáta ve Výboru pro lidská sídla Evropské hospodářské komise OSN a podílí se na činnostech týkajících se politiky bydlení, které vyplývají z členství České republiky v Evropské unii.

Odbor podpory bydlení

Zabezpečuje realizaci programů podpory bydlení a odpovídá za evidenci žádostí o podporu i za evidenci údajů o realizovaných akcích včetně počtu bytových jednotek, na které byla poskytnuta podpora. Odpovídá za přidělené finanční prostředky státního rozpočtu na podporu bydlení zahrnuté v rozpočtové kapitole ministerstva a zabezpečuje vypracování dokumentace realizovaných programů. Kontroluje naplňování cílů jednotlivých podpůrných nástrojů.

Odbor veřejných dražeb

Kontroluje předepsané náležitosti při přípravě a realizaci veřejných dražeb, sleduje plnění povinností uložených dražebníkům zákonem, zabezpečuje výkon spolupráce s příslušnými živnostenskými úřady při vydávání stanovisek ke koncesím pro dražebníky, vyřizuje stížnosti a oznámení a reaguje na podněty občanů, které mají souvislost s dodržováním zákonností přípravy a realizace veřejných dražeb. Zabezpečuje také výkon spolupráce se správcem Centrální adresy při zveřejňování informací na Centrální adrese.

upraveno dne: 4. 11 2005,